POWRÓT/WSTECZ
Zielone płuca Trójmiasta

 

Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ze względu na swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej, stanowią zielone płuca Trójmiasta. Są one niezwykle cenionym miejscem rekreacji i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Trójmiasta, ale dla całego regionu Pomorza. Są także lasami gospodarczymi, na terenie których realizowana jest zrównoważona gospodarka leśna. Zawarcie porozumienia ma na celu osiągnięcie kompromisu pomiędzy wszystkimi funkcjami, jakie pełnią te lasy, tak by zachować je dla przyszłych pokoleń.


Porozumienie ma na celu wypracowanie zasad współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zrównoważone funkcjonowanie tego obszaru, w tym także współpracy z lokalnym społeczeństwem. Ideą tego przedsięwzięcia jest fakt, że lokalizacja tak dużego obszaru na styku z dużą aglomeracją miejską, przy równoczesnej konieczności łączenia funkcji ochronnych, rekreacyjnych i gospodarczych, wymaga podjęcia wspólnych działań mających na celu zmniejszenie presji urbanizacyjnej na ten teren. Istotne jest współdziałanie w podnoszeniu świadomości mieszkańców i turystów dotyczącej wartości, jakie zawiera park krajobrazowy, ale także ograniczeń, które muszą zostać wprowadzone, aby park ten służył następnym pokoleniom.


Współpraca ta będzie polegać m.in. na prowadzeniu edukacji przyrodniczej i leśnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, weryfikacji sieci szlaków turystycznych i rekreacyjnych na terenie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wypracowania ich jednolitego oznakowania, a także opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz przedsięwzięć planowanych na jego terenie.

 

7.IMG 5714

 

POWRÓT/WSTECZ