POWRÓT/WSTECZ
Plan, działanie i konsekwencja kluczem do sukcesu

Plan, działanie i konsekwencja kluczem do sukcesu
Starosta wejherowski Gabriela Lisius o pracy na rzecz mieszkańców Powiatu Wejherowskiego

Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w 2022 r. na terenie powiatu?
Od wielu lat prowadzimy politykę inwestycyjną, która realnie wpływa na rozwój powiatu w wymiarze gospodarczym i społecznym. W 2022 roku zrealizowaliśmy wielu istotnych projektów drogowych, oświatowych i społecznych, które przyczyniły się m.in. do poprawy jakości życia mieszkańców. Priorytetową sprawą były powiatowe drogi. Przeprowadziliśmy wiele zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej, w tym zwiększających bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i bardzo dobrej współpracy z gminami zrealizowaliśmy m.in. trzeci etap rozbudowy drogi Tartaczna–Przemysłowa w Wejherowie, od starej cementowni do skrzyżowania z ulicą Szkolną, gdzie powstało rondo, przebudowę drogi powiatowej na odcinku Rybno–Rybska Karczma, Reda–Gniewowo oraz Linia–Niepoczołowice i Zakrzewo–Linia. Ponadto oddaliśmy dwa ronda w Koleczkowie i Kamieniu, aby usprawnić zjazd z Trasy Kaszubskiej i upłynnić ruch w Gminie Szemud. Rozpoczęliśmy także pierwszy etap remontu ulicy Chylońskiej w Koleczkowie, która zyska nowy przebieg i docelowo połączy się z rondem na drodze wojewódzkiej 218, którego realizacja wkrótce się rozpocznie. W 2022 r. zakończyliśmy także rozbudowę zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego, który został wybudowany w latach 1909–1910. Decyzja o konieczności rozbudowy została w dużym stopniu podyktowana szybkim wzrostem liczby mieszkańców oraz przybywaniem nowych zadań m.in. z zakresu administracji rządowej. Nadrzędnym celem inwestycji było znaczące polepszenie warunków pracy urzędników, a co za tym idzie – usprawnienie obsługi interesantów i skrócenie czasu obsługi. Obecnie liczba ludności w powiecie wejherowskim przekroczyła 226 000, co plasuje go na pierwszym miejscu w województwie pomorskim i czwartym w Polsce wśród powiatów ziemskich. Pierwotnie obiekt charakteryzował się spadzistym i mansardowym dachem, który spłonął w pożarze na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Po rozbudowie budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie odzyskał dawny wygląd, który od ponad wieku jest nieodłączną częścią panoramy architektonicznej Wejherowa. 

Oświata jest ważną dziedziną działalności Państwa samorządu. Jakie projekty zostały przeprowadzone w tym zakresie ostatnim czasie?
Od wielu lat podejmujemy efektywne działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Systematycznie inwestujemy w placówki edukacyjne i oświatowo-wychowawcze, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Każdego roku, dzięki środkom z budżetu oraz środkom zewnętrznym, unowocześniana jest baza dydaktyczna, co zapewnia kształcenie na wysokim poziomie. Niedawno zakończyliśmy projekt zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie wejherowskim, dofinansowanego ze środków unijnych o łącznej wartości około 35 mln zł. W wyniku tego programu rozbudowanych zostało m.in. pięć powiatowych szkół i powstało trzydzieści pięć nowych pracowni zawodowych. W ostatnim czasie oddaliśmy także do użytkowania nowy budynek szkolny z dziesięcioma pracowniami w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz rozbudowaliśmy Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi. Pod koniec 2022 r. roku jubileusz 165-lecia obchodziło I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. To najstarsza szkoła średnia na terenie powiatu wejherowskiego, która może pochwalić się tak długą historią, bogatym dorobkiem i wieloma wybitnymi absolwentami. Podczas święta oficjalnie oddaliśmy do użytku nowe skrzydło szkoły. W nadbudowanej części znalazły się m.in. specjalistyczne pracownie do nauki przedmiotów ścisłych. Kolejnym ważnym zadaniem oświatowym było rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, który jest największą tego typu placówką w województwie pomorskim oraz jedną z większych w kraju. W tej chwili w szkole kształci się ponad 500 uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Z roku na rok przybywa mieszkańców powiatu wejherowskiego, ale rośnie też liczba dzieci wymagających specjalnej ścieżki edukacyjnej. I właśnie dla tych uczniów rozbudowujemy i modernizujemy placówkę. Naszym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Biorąc jednak pod uwagę ogromne potrzeby, jeśli chodzi o szkolnictwo, w tym szkolnictwo branżowe, w planach mamy kolejne inwestycje. W tej chwili przygotowujemy się do rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi.

Powiat Wejherowski od wielu lat znajduje się w czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Czy przekłada się to na jakość życia mieszkańców?
To prawda. Od kilku lat powiat wejherowski znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej rozwijających się samorządów w kraju. Prowadzony przez Związek Powiatów Polskich ranking jest najbardziej obiektywnym i wszechstronnym zestawieniem oceniającym powiaty i gminy na wielu płaszczyznach działalności. W rankingu samorządy oceniane są za aktywność i efektywność pracy na różnych płaszczyznach. Punktowane są m.in. wysokość pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu unijnego lub państwowego i realizowane inwestycje, działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, współpraca krajowa i międzynarodowa czy działania promocyjne. Na każdym z tych pól powiat wejherowski może pochwalić się osiągnięciami. Tak wysoka lokata to nasz sukces, który jest efektem konsekwentnego i skutecznego działania w wielu obszarach. To także potwierdzenie, że zmierzamy we właściwym kierunku i że powiat się rozwija, co ma realny wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców. 

W jaki sposób na terenie powiatu pielęgnowane są tradycje kaszubskie?
Na terenie powiatu działa wiele instytucji kulturalnych, które dbają o prezentowanie bogatych tradycji kaszubskich, m.in. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie czy oddana w 2020 r. Książnica prof. Gerarda Labudy, która upamiętnia postać wybitnego Kaszuby, historyka i mediewisty. Każdego roku odbywa się wiele wydarzeń promujących lokalną kulturę, wśród nich konkursy haftu, największy w gminie Linia, konkursy recytatorskie literatury kaszubskiej Rodnô Mòwa, Krancbal czy Verba Sacra, wydarzenie, podczas którego czytane są fragmenty Pisma Świętego po kaszubsku. Inną formą promocji kaszubszczyzny są Dni Jedności Kaszubów oraz Światowe Zjazdy Kaszubów. Od blisko dwudziestu lat odbywają się także Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, które promują miejscowych artystów oraz kaszubską kulturę. W trakcie wydarzenia Medalem Za Zasługi Powiatu Wejherowskiego oraz Nagrodą Remusa nagradzane są osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. W zeszłym roku rozpoczęliśmy również starania o wpisanie pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską wraz z pokłonem feretronów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zależy nam, aby ta wielopokoleniowa tradycja została doceniona, upamiętniona i przekazywana kolejnym pokoleniom. W tej chwili trwa proces zbierania dokumentów, który zakończy się złożeniem stosownego wniosku do krajowego rejestru. Wpis na Krajową Listę będzie wyrazem uznania dla tej pięknej tradycji i osób kultywujących ją oraz stanowić będzie cenną promocję naszego dziedzictwa kulturowego.
 
Jakie mają Państwo plany na najbliższą przyszłość?
W planach mamy szereg projektów drogowych poprawiających bezpieczeństwo, zarówno kierujących, jak i pieszych. Priorytetem będzie realizacja pierwszego etapu drogi powiatowej na odcinku Robakowo–Luzino, wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Ofiar Stutthofu, na który otrzymaliśmy blisko 17 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Przygotowujemy także dokumentację projektową m.in. na budowę drogi powiatowej na odcinku Rybska Karczma–Góra, Wyszecino–Rosochy, Osiek–Tłuczewo oraz Gowino–Pętkowice. Nadal będziemy także zabiegać o środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji w różnych sferach życia gospodarczego i społecznego, w tym kontynuację rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie. Zamierzamy dalej aktywnie pracować na rzecz powiatu i lokalnej społeczności, by mieszkańcy byli dumni z miejsca, w którym żyją, pracują i spędzają wolny czas.

 

Gala Kultury Powiatu Wejherowskiego.

Nowe rondo w miejscowości Kamień w Gminie Szemud.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę i przebudowę Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie – 20.02.2023.

Zmodernizowana ulica Przemysłowa w Wejherowie.

Rozbudowany budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

 

 

POWRÓT/WSTECZ