POWRÓT/WSTECZ
Miliony euro płyną do Portu Gdańsk


Miliony euro płyną do Portu Gdańsk

Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja w wysokości blisko 100 mln euro pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–2027 (CEF 2).

Projekt Portu Gdańsk został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu br. Dotacja została przyznana w pełnej wnioskowanej kwocie, tj. 99 586 250 euro.

„Jestem przekonany, że realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości. Dzięki tym inwestycjom ulegną poprawie: jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy. Przebudowywane nabrzeża będą dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w kanale portowym w pełni wykorzystując potencjał niedawno przebudowanego toru wodnego w Porcie Wewnętrznym” – wyjaśnia Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk. 

„W ramach projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości 1916 m wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz  kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i Węglowe to nabrzeża znajdujące się w Basenie Górniczym. ZMPG ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na Nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.” – wskazuje Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk.

Projekt przewiduje również zadanie studyjne dotyczące przygotowania „Analizy wdrożenia systemu zasilania statków z lądu w Porcie Gdańskim (OPS – Onshore Power Supply)”. Opracowanie ma uwzględniać m.in. analizę stanu zastosowania systemów OPS dla zasilania statków w energię elektryczną w czasie ich postoju w portach morskich, ocenę stanu przystosowania statków morskich do zasilania w energię elektryczną z lądu, ocenę zapotrzebowania na zasilanie statków w Porcie Gdańskim, a także plan wdrożenia tej technologii w Porcie Gdańsk. Okres realizacji inwestycji to lata 2023–2027.

POWRÓT/WSTECZ