POWRÓT/WSTECZ
Grupa Trans Polonia społecznie odpowiedzialna

Grupa Kapitałowa Trans Polonia widoczna jest na rynkach polskich i  europejskich. Znana jest z  innowacyjnych inwestycji i  stałego rozwoju. Co dzisiaj w  działaniach TPG najbardziej określa misję ekonomiczną i społeczną Grupy? Misję Grupy Trans Polonia stanowi organizacja transportu i  logistyki przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i  jakości usług. Schematy naszych działań oparliśmy na najlepszych światowych wzorcach, kierując się przede wszystkim satysfakcją klientów oraz partnerów wynikającą z profesjonalnej obsługi i atrakcyjności naszej oferty. Dbamy o budowanie wartości Grupy poprzez efektywne działania. Nasz zespół to przede wszystkim ludzie pełni pasji, dzięki którym możemy szczycić się dynamicznym rozwojem każdego z segmentów naszej działalności. Chciałbym podkreślić, że wartości wyróżniające wszystkie projekty TPG bazują na profesjonalizmie i  dbałości o  bezpieczeństwo, najwyższą jakoś oraz o klienta na każdym etapie kontaktu. Determinują one zarówno indywidualne postępowanie pracowników, jak i funkcjonowanie całego zespołu, stanowiąc solidny fundament, na którym budowana jest przyszłość Grupy Kapitałowej Trans Polonia. Transport, działalność usługowa, przeładunek towarów i  wiele różnych innych  działań zapewne wymaga przestrzegania ładu korporacyjnego. Co jest najważniejsze w relacjach pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w dobre funkcjonowanie firmy podmiotami? Kluczowym aspektem naszej działalności jest zbudowanie między TPG a  jej kontrahentami wzajemnego zaufania. Dzięki temu wiele podmiotów, z którymi mamy przyjemność pracować, jest z nami od wielu lat. Wyróżniłbym szereg istotnych elementów w  budowaniu wzajemnych relacji. Każdego dnia, krok po kroku, staramy się w  jak najwyższym stopniu wspierać naszych klientów w sprostaniu wyzwaniom obsługi specjalistycznych procesów logistycznych. Ambicją Trans Polonii jest bycie w jak największym stopniu doradcą dla naszych klientów, dlatego każde zlecenie traktujemy indywidualnie. Dla osiągania sukcesów we współpracy z wymagającymi podmiotami z branży petrochemicznej najważniejszy jest profesjonalizm oraz fachowość świadczonych usług. Oczywiście świadcząc usługi logistyczne, należy pamiętać o  takich aspektach jak terminowość, stabilność czy efektywność kosztowa. Utrzymanie tych parametrów na najwyższym poziomie to zasługa międzynarodowego zespołu specjalistów Grupy Trans Polonia, których kompetencje wynikają przede wszystkim z wieloletniego doświadczenia, przekrojowej wiedzy oraz stałego procesu szlifowania umiejętności. Potencjał ekonomiczny TPG i wypracowane know how umożliwia oferowanie najwyższej jakości obsługi największych koncernów na rynku polskim i  rynkach zagranicznych, jak i  mniejszych przedsiębiorstw, wymagających równie wysokich kompetencji i  efektywności organizacyjnej. Czujemy się na naszym europejskim rynku bardzo dobrze, a  dowodem uznania jakości usług Trans Polonii jest rosnąca skala przewozów i  wolumenów. Chcemy dalej dzielić się unikatowym doświadczeniem i najwyższymi kompetencjami. A jakie dobre praktyki biznesowe są istotne dla TPG w kontaktach zagranicznych? Trans Polonia realizuje specjalistyczne usługi przewozów na rynku krajowym i  rynkach międzynarodowych, zwłaszcza Europy Zachodniej. Spółka dysponuje przedstawicielstwami handlowymi w  głównych ośrodkach 6 nasze rozmowy nasze rozmowy 7 Grupa Trans Polonia społecznie odpowiedzialna Rozmowa z Dariuszem Cegielskim, prezesem Zarządu Grupy Trans Polonia 8 nasze rozmowy nasze rozmowy 9 przemysłowych w Holandii, Niemczech, Francji oraz Hiszpanii. Sieć naszych usług obejmuje właściwie obszar całej Europy. Wymogi dla świadczenia usług transportowych na konkurencyjnych rynkach Europy Zachodniej są bardzo specjalistyczne, a  bariery wejścia na rynek – wysokie. Na przykładzie Grupy Trans Polonia podkreślamy, iż do swobodnego poruszania się po tej branży istotne jest spełnienie wszystkich wymaganych przez ustawodawstwo UE przepisów, co pozwala utrzymać najwyższy europejski standard. Równie obligatoryjne są certyfikaty takie jak ISO 9001:2015 oraz SQAS, certyfikat HACCP i certyfikat GMP+B4. Mile widziany na rynku jest także udział w  europejskim zrzeszeniu firm petrochemicznych EPCA (The European Petrochemical Association), którego TPG jest członkiem od pięciu lat. Niezwykle ważnym aspektem w  codziennej współpracy z  europejskimi klientami jest także dysponowanie nowoczesnym taborem i  określonym udziałem floty własnej. Wspólną cechą wymaganą przez wszystkich Partnerów handlowych, zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich są wymogi w zakresie jakości i terminowości. Z naszego doświadczenia wynika, że wypełnianie szeregu wysokich wymagań pozwala z  czasem na stopniowe rozszerzanie skali współpracy, udział w większych przetargach i podejmowanie zleceń o dłuższych frachtach. Jak wieloletnia obecność i kontynuacja pewnych standardów przekłada się na biznes TPG? W  Europie spośród wszystkich naszych linii biznesowych, największe znaczenie pod kątem skali odgrywają przewozy płynnej chemii. Jednocześnie jest to atrakcyjny sektor z dużym potencjałem do wzrostu dla spółki. Dlaczego? Rynek jest relatywnie hermetyczny, tzn. posiada duże bariery wejścia – wymagany jest track record, ale też sprzęt, ludzie, odpowiednie procedury itd. Rokrocznie zwiększamy naszą obecność na tym rynku, a piętnaście lat doświadczenia i zaufanie klientów powodują, że pole naszego rozwoju jest właściwie nieograniczone, nie ma określonej górnej granicy. To wynika ze strukturalnych zmian i tendencji w podejściu firm – dzisiaj każdy handluje na rynku całkowicie otwartym i sprowadza towary z różnych zakątków świata, jeśli tylko transakcja jest bardziej korzystna pod względem kosztów i terminów realizacji. Trans Polonia Group to jeden z największych podmiotów logistyki cysternowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy dlatego, że Grupa jest duża i silna, łatwiej jej funkcjonować i konkurować z wiodącymi międzynarodowymi podmiotami? Tak, skala działalności TPG, zobrazowana w takich liczbach z 2018 roku jak blisko 250 mln zł rocznych przychodów oraz zbliżona wartość aktywów, jak też solidny portfel klientów (będących liderami w swoich branżach w Polsce i Europie), świadczą o spełnianiu wysokich wymagań i pozwalają nam na podejmowanie współpracy z kolejnymi wiodącymi graczami rynku petrochemicznego. Z drugiej strony, dzięki położeniu w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy partnerem konkurencyjnym kosztowo, który potrafi zaoferować równie wysoką jakość usługi jak nasi zachodni konkurenci, częstą będąc kontrahentem bardziej elastycznym. TPG od dwóch lat prowadzi Szkołę Kierowców – to dzianie z  pewnością ułatwia zatrudnienie kierowcom. Proces poszukiwania dobrych kierowców nie jest zadaniem łatwym. Na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w Europie, można zaobserwować deficyt osób o odpowiednich kwalifikacjach. To implikuje kluczowe dwa wyzwania stojące przed podmiotami z  branży – zapewnienie edukacji oraz zatrudnienia. By podjąć pracę w  zakresie przewozów cysternowych – zwłaszcza w  przypadku np. przewozu materiałów niebezpiecznych – potrzebne są odpowiednie kwalifikacje, których pozyskanie jest czasochłonne oraz kosztowne. Niewielu kierowców zdecyduje się też na rozpoczęcie procesu pozyskiwania uprawnień, nie mając przesłanek o  stabilnym zatrudnieniu w zawodzie, dlatego równie ważne są perspektywy pracy. Efektywną inicjatywą odpowiadającą na obydwa problemy jest nasza Szkoła Kierowców, wspierająca zainteresowanych nie tylko merytorycznie, ale także finansowo (poprzez pełne finansowanie kursu). Z  jednej strony projekt zakłada możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii C+E oraz uprawnień do przewozu materiałów ADR. Z drugiej, absolwenci Szkoły otrzymują zatrudnienie w firmie. W praktyce Szkoła Kierowców TPG to kilkumiesięczny kurs teoretyczny i praktyczny. W ciągu dwóch lat istnienia inicjatywy, grono naszych pracowników zwiększyło się o kilkudziesięciu nowych kierowców. Równocześnie Trans Polonia upowszechnia i realizuje działania w ramach hasła „Szybciej nam nie wolno”. Na czym to polega? Jako lider w obszarze usług transportu i logistyki materiałów niebezpiecznych chcemy działać według zasad etyki zawodowej oraz najwyższych standardów. Wyróżniają nas takie idee jak: Szybciej mi nie wolno, Best of Day, Best of Road. Pierwszą stanowi innowacyjna kampania informacyjna polegająca na umieszczaniu na powierzchni cystern naklejek informujących o dozwolonych prędkościach. Przyjmują one postać sympatycznego żółwia. Ich celem jest uświadamianie innym użytkowników drogi, jakie są ograniczenia prędkości dla pojazdów w specyfikacji ADR, a zarazem budowanie pozytywnego wizerunku i rozładowywanie negatywnych emocji, które mogą towarzyszyć kierowcom jadącym za naszym zestawem. Best of Day to unikatowy program wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach na drodze prowadzony przez naszych kierowców. Zgłoszenie może dotyczyć uszkodzeń nawierzchni jezdni, prac drogowych, innych utrudnień na drodze lub usterek stwierdzonych w  docelowych miejscach rozładunku przewozu. Celem programu jest podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych oraz promowanie postaw proaktywnych. W Best of Road wyróżniamy Mistrzów Kierownicy – to nowatorski system promowania najbardziej profesjonalnych kierowców, wykorzystujący narzędzia IT do oceny ich pracy w  zakresie bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia pojazdów. System za pośrednictwem aplikacji wbudowanej w GPS ocenia styl jazdy kierowcy według szczegółowych, ściśle określonych kryteriów. Dodajmy, iż dbamy o  takie składowe jak właściwe zachowanie na drodze czy odpowiedni ubiór ochronny. Nasi kierowcy jeżdżą defensywnie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz regulacjami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Mamy świadomość wpływu naszych działań na środowisko i dbamy jednocześnie, inwestując w nowoczesny sprzęt i odpowiednie szkolenia kierowców, aby ten wpływ był jak najmniejszy. Bezpieczeństwo jest jedną ze składowych misji TPG. Chcemy świadczyć usługi transportu i logistyki przy zachowaniu najwyższych standardów. Niedawno Trans Polonia odebrała nagrodę w konkursie Ambasador Polskiej Gospodarki w  kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku. „Magazyn Pomorski” serdecznie gratuluje nagrody. Uroczystość organizował Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w  Brukseli. Które działania TPG wyróżniono szczególnie i uznano za najbardziej kreacyjne? Według założeń konkursu, nagroda przeznaczona jest dla firm o  wysokim stopniu innowacyjności, efektywnie promujących polską gospodarkę na rynkach zagranicznych poprzez oferowanie specjalistycznych 10 nasze rozmowy nasze rozmowy 11 produktów i usług oraz kultywowanie dobrych praktyk biznesowych z międzynarodowymi kontrahentami. Trans Polonia dokładnie w taki sposób prowadzi działalność na rynkach zagranicznych. Priorytetem TPG jest dbałość o  budowanie zaufania, najwyższą jakość i  terminowość usługi przewozowej. Logistyka XXI wieku stawia na nowoczesność, ale też specjalizację i najwyższe standardy, zarówno w obszarze bezpieczeństwa przewozu, jak i jakości. W Grupie Trans Polonia dokładamy najwyższych starań ku spełnieniu tak postawionych oczekiwań. TPG wpisuje się w założenia konkursu dzięki ambitnym inwestycjom sprzętowym, przeznaczonym także na rynki zagraniczne. Branża wciąż rośnie, a jej potrzeby ewoluują, dlatego rośniemy zarówno z jakościowego, jak i ilościowego punktu widzenia. Dwa lata temu podjęliśmy decyzję o  przyjęciu specjalnego programu inwestycji flotowych na lata 2018–2020, którego skutkiem już dziś jest realny wzrost dysponowalnej floty, składającej się z najbardziej nowoczesnych jednostek cysternowych. Dzięki temu możemy być przykładem polskiej firmy rozwijającej międzynarodowy biznes dzięki intensywnym inwestycjom rozwojowym. Nagroda Kreator Rozwiązań XXI wieku stanowi potwierdzenie pozycji rynkowej Trans Polonii oraz unikatowej strategii firmy opartej na śmiałych inwestycjach, stałym rozwoju i  innowacyjnym podejściu do świadczonych usług. Być Ambasadorem Polskiej Gospodarki to bardzo ważne wyróżnienie, ale doceniono również regionalnie działania TPG w  ramach społecznej odpowiedzialności. Orzeł Pomorski Społecznej Odpowiedzialności – ta nagroda „Magazynu Pomorskiego” za chwilę trafi do Grupy Kapitałowej Trans Polonia. Czy trudno dzisiaj być firmą rzeczywiście odpowiedzialną społecznie? Dla wielu przedsiębiorstw, nie tylko z  branży logistycznej, założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stoją niekiedy w sprzeczności z osiąganymi zyskami i wzrostem skali biznesu. Dla Nas idea CSR to wręcz narzędzie pomagające w  rozwoju TPG. Od dawna staramy się uwzględniać w  naszej strategii interesy społeczne, reguły ochrony środowiska naturalnego oraz budowania dobrych relacji z Klientami, Pracownikami i Społecznością Lokalną. Otrzymywane wyróżnienia to powód do dumy, ale w większym stopniu motywacja do dalszych wysiłków w respektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Dążymy do osiągnięcia zdrowej równowagi między efektywnością i zyskownością TPG a słusznym interesem społecznym. Dla zespołu TPG pozytywny wkład w otoczenie firmy oraz w miarę możliwości minimalizacja mniej korzystnych skutków działalności to inwestycje, które długoterminowo zwiększają szanse firmy na sukces, tak biznesowy, jak i  społeczny. Pamiętając o  oczekiwaniach klientów Trans Polonii, każdego dnia w  praktyce implementujemy szereg standardów i  norm, regulujących europejską branżę przewozów ładunków petrochemicznych. Grupa Trans Polonia to lider logistyki paliw i płynnych surowców chemicznych w Europie Środkowej. Dysponujemy największą w Polsce specjalistyczną flotą, liczącą blisko 600 jednostek cysternowych, jednak chcemy się dalej rozwijać, czemu służy konsekwentna realizacja programu inwestycji flotowych na kolejne lata. W naszej ocenie zasady CSR obejmują także oferowanie stanowisk pracy o najwyższych standardach – i w tym kierunku podążamy. Program inwestycyjny, jak i prowadzona z sukcesem Szkoła Kierowców, służą tworzeniu kolejnych stabilnych miejsc pracy. Jakie konkretne działania sponsoringowe i społecznego wsparcia prowadzi TPG? Naszym celem jest stały, dynamiczny rozwój, a co za tym idzie – odpowiednie wyniki finansowe, ale to nie wszystko, co się dla nas liczy. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że potrafimy podzielić się naszym sukcesem i takim podejściem zarazić pracowników. Staramy się wspierać lokalne społeczności, wsłuchując się w ich problemy, oczekiwania i potrzeby. Od lat wspieramy Fundację „Szkoła Otwartych Serc” z Oddziałami Integracyjnymi imienia Funduszy Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, która roztacza swoją opiekę nad najbardziej potrzebującymi dziećmi w regionie. Angażujemy się także w kampanię pozyskiwania 1 proc. podatku od dochodów osobistych na potrzeby rodzinnych domów dziecka. Ponadto, w formie stypendiów, wspieramy młodych sportowców – pływaków. Odnoszą oni znaczące sukcesy, zdobywają medale, są odznaczani za wybitne osiągnięcia sportowe. Biorą również udział w triatlonach np. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i  Mistrzostwach Świata w  Aquathlonie w  Hiszpanii. Uważamy, że wsparcie młodych talentów na początkowym etapie kariery sportowej jest bardzo ważne. Corocznie wspieramy też Stowarzyszenie WIOSNA w  ramach programu Szlachetna Paczka. Nasi pracownicy przygotowują i  finansują paczki dla potrzebujących rodzin, przy czym mogą liczyć na pomoc finansową, a także logistyczną firmy. Podczas ostatniej edycji programu zaangażowała się większość naszych pracowników, a  Szlachetna Paczka okazała się tym samym największym w historii naszej firmy projektem wolontariackim, który rozwijamy każdego roku. Nasze działania wpisujące się w ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dotykają nie tylko środowiska wykraczającego poza TPG. Pamiętamy także o  wnętrzu naszej Organizacji, w  tym szczególnie o  wszystkich Pracownikach. W  spółce OTP organizujemy m.in. Dzień Bezpieczeństwa, czyli cykliczne wydarzenie, którego ideą jest długofalowe działanie mające na celu zaszczepienie w pracownikach proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa w  ruchu drogowym. Wydarzenie obejmuje szkolenia, warsztaty oraz spotkania przeprowadzone zarówno w centrali, jak i wszystkich regionach przewozowych spółki. Kładziemy główny nacisk na kwestie związane z  jazdą defensywną, zmieszaniami, problemem martwego pola oraz zasadami chroniącymi życie w transporcie towarów niebezpiecznych. W przyjętej formule otwartych spotkań z  elementami coachingu pracownicy Biura Transportu i Bezpieczeństwa oraz Działu Zarządu i Jakości prezentowali materiał szkoleniowy dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności filmy instruktażowe, dotyczące zagrożeń na drodze. Ważnym elementem są również dyskusje otwarte oraz quizy tematyczne, podczas których można było zweryfikować swą wiedzę z zakresu bezpiecznego prowadzenia samochodu. Szeroka oferta biznesowa TPG wymaga stałej aktywności. Jakie wyzwania stoją przed firmą w 2020 roku? Naszym długoterminowym celem jest budowa wartości Grupy Kapitałowej Trans Polonia. Chcemy rozwijać się zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych, szczególnie Europy Zachodniej. Grupa dysponuje unikatowymi kompetencjami w zakresie przewozów paliw, płynnej chemii, mas bitumicznych oraz produktów spożywczych. Chcemy je przekładać na dalszy wzrost skali biznesu, wynikający zarówno z  rozwoju organicznego, jak i akwizycji, których nie wykluczamy w kolejnych latach. Ambicją firmy w 2020 roku jest konsekwentny wzrost sprzedaży i zadowolenia naszych kontrahentów. Wyzwaniem dla branży pozostaje od kilku lat sytuacja kadrowa wśród kierowców. Trans Polonia w  tym obszarze efektywnie niweluje ryzyka, zapewniając atrakcyjne miejsc pracy dla doświadczonych, jak i nowych kierowców. Dla nich oferta TPG obejmuje dodatkowe kursy w ramach Szkoły Kierowców. Prognozy rynkowe dla naszej branży są korzystne. Perspektywy w każdym z  obszarów działalności Trans Polonii pozostają pozytywne. Rynek mas bitumicznych korzysta na silnym trendzie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Z kolei na rynku konsumpcji i tym samym przewozów paliw mamy do czynienia ze sprzyjającą sytuacją gospodarczą generującą wyższy popyt oraz z  regulacjami ograniczającymi szarą strefę i  tym samym zapotrzebowanie na paliwa z legalnych źródeł. Natomiast na międzynarodowym rynku logistyki płynnej chemii pozycja spółki z wielu powodów zdecydowanie rośnie – to skutek naszej elastycznej oferty, konkurencyjnej oferty cenowej i najwyższej jakości usług.

POWRÓT/WSTECZ