Pozostaje nam „TRZYMAĆ KCIUKI”

dr Zbigniew Canowiecki
dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza
Przewodniczący Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Przewodniczący Rady Fundacji Terytoria Książki
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku
Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan w Warszawie
Członek Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Felieton dr Zbigniewa Canowieckiego

Pozostaje nam „TRZYMAĆ KCIUKI”


W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnie Badawcze” Gdański Uniwersytet Medyczny uznano za najlepszą uczelnię spośród wszystkich wyższych szkół medycznych i jako jedyna z nich otrzymała status uczelni badawczej. Politechnikę Gdańską uznano za najlepszą uczelnię techniczną i drugą na liście wszystkich polskich uczelni. Z kolei Uniwersytet Gdański zajął miejsce w drugiej dziesiątce, co również jest znaczącym osiągnięciem w skali kraju. Mając świadomość pozycji i znaczenia swoich uczelni, ich Rektorzy podjęli wspólną inicjatywę dążenia do federalizacji i konsolidacji tych uczelni. Działania te wiążą się ze wzmocnieniem potencjału naukowego jednostek biorących udział w takim przedsięwzięciu, ich oddziaływania na otoczenie zewnętrzne, lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także pozwalają na większe możliwości rozwoju i pozyskiwania środków finansowych. Powołany Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita przystąpił do opracowywania scenariusza federacyjnego i przygotowania się do jak najlepszego wykorzystania zasobów oraz potencjału trzech największych gdańskich szkół wyższych w obszarze naukowym, badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i rozwojowym. Potencjał Związku Uczelni w Gdańsku to 44 tysiące studentów, niemal 4 tysiące pracowników naukowo - dydaktycznych oraz ponad 1700 doktorantów. Kadrę akademicką tworzą naukowcy należący do światowej czołówki – aż 43 z nich zaliczono do grona dwóch procent najbardziej wpływowych badaczy na świecie w rankingu przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda. Badacze uczelni członkowskich prowadzą działalność naukową łącznie w 31 dyscyplinach. W latach 2019-2020 uczelnie należące do Związku realizowały wspólnie 21 grantów finansowanych, m.in. z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Agencji Badań Medycznych. 

Wyzwania, przed którymi stają obecnie uczelnie wyższe przyczyniają się do korzystania z doświadczeń środowiska gospodarczego w zakresie koncepcji, jak i metod organizacyjnych związanych z konsolidacjami i fuzjami. Doskonałym przykładem efektów działań konsolidacyjnych w szkolnictwie wyższym jest przeprowadzona transformacja uniwersytetów we Francji, która zaowocowała powołaniem związku uczelni w roku 2015 i ostatecznie utworzeniem Paris-Saclay University w roku 2019. W efekcie tych zmian, Uniwersytet Paris-Saclay w roku 2020 ulokował się na 14. miejscu na świecie w rankingu Academic Ranking of World Universities. Powstanie federacji gdańskich uczelni wyższych z pewnością przyczyni się do powstania silnego ośrodka akademickiego, a jednocześnie zdynamizuje rozwój gospodarczy Pomorza i kraju bazujący na wiedzy i innowacji. Dlatego też pozostaje nam, Pomorzanom, tylko „trzymać  kciuki” za powodzenie tego projektu, licząc na determinację naszych Rektorów i dyrektorki Związku Uczelni – prof. Adriany Zaleskiej- Medynskiej.

Obecne aktywności Uczelni Fahrenheita nie ograniczają się wyłącznie do działań organizacyjnych. Podejmowane są m.in. przedsięwzięcia na rzecz zacieśnienia współpracy gdańskiego środowiska naukowego ze środowiskiem gospodarczym Wybrzeża. Na początku września tego roku Rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego podjęli decyzję o powołaniu Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w  Gdańsku, wzorowanym na funkcjonującym dotychczas Konwencie Gospodarczym przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. Jako pierwsza, podjęta została przez Konwent problematyka związana ze współpracą środowiska naukowego i gospodarczego na rzecz wspierania samorządów we wdrażaniu projektów Smart City, wspomagających rozwój inteligentnych miast. Konwent realizuje ten program we współpracy i w porozumieniu z Kongresem Smart Metropolia organizowanym przez Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia  - Sopot. Celem dorocznych Kongresów jest popularyzowanie znaczenia obszarów metropolitalnych, jako ośrodków wzrostu gospodarczego i społecznego oraz idei mądrego zarządzania nimi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych, mądrości mieszkańców i lokalnych zasobów. Oczywiście, nie bez znaczenia jest fakt, że Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został członkiem wspierającym Obszar Metropolitalny i dołączył tym samym do grona kilkunastu instytucji, fundacji i uczelni, które chcą wzmacniać relację z przemysłem i biznesem oraz tworzyć na Pomorzu atrakcyjne miejsca do życia i pracy. Ponadto Rektorzy Uczelni Fahrenheita, chcąc podkreślić rolę środowiska akademickiego w życiu miasta i regionu, zorganizowali uroczystość otwarcia gdańskiego roku akademickiego 2022/2023 - w sercu Gdańska, z udziałem władz samorządowych oraz prawie wszystkich uczelni wyższych regionu Pomorza, i przy dźwięku carillonów odgrywających Gaudeamus igitur.