POWRÓT/WSTECZ
Miliard do wydania

 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020), będącym w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, około 1 miliard złotych (259 mln euro), tj. 13,90 proc. alokacji całego programu, przeznaczone jest na dofinansowanie projektów, które stanowić będą konkretną odpowiedź na wyzwania rozwojowe stojące przed Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. Projekty te będą wybierane w ramach tzw. mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), polegającego na zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami UE w celu skuteczniejszego stymulowania zrównoważonego i skoordynowanego rozwoju obszarów miejskich.

 

ZIT FOT.SLAWOMIR LEWANDOWSKI UMWP5


Partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w realizacji mechanizmu ZIT jest skupiające kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, pełniące rolę tzw. Związku ZIT. Pracuje on w porozumieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego nad Strategią ZIT, z której wynikać będą kompleksowe i spójne dla całego Obszaru Metropolitalnego rozwiązania w postaci projektów przeznaczonych do dofinansowania m.in. ze środków RPO WP 2014–2020. Udział Związku ZIT w procesie oceny i wyboru do dofinansowania konkretnych projektów wymaga sformalizowania współpracy z Zarządem Województwa Pomorskiego poprzez zawarcie porozumienia, na mocy którego Związek ZIT uzyska status tzw. Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014–2020.


Poprzez zawarcie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej, Związek ZIT będzie wspólnie z Zarządem Województwa Pomorskiego odpowiadać za sprawną, skuteczną i przynoszącą wymierne efekty realizację bardzo istotnej części RPO WP 2014–2020.

 

ZIT FOT.SLAWOMIR LEWANDOWSK UMWPI4

POWRÓT/WSTECZ