AQ z Linowca niemożliwe czyni możliwym

Około godziny jazdy samochodem z  Gdańska, w  Linowcu niedaleko Starogardu Gdańskiego działa nowoczesna firma AQ Wiring Systems STG, której produkty – wiąz - ki kablowe – znajdują się w  urządzeniach, z  których codziennie korzystają miliony ludzi na całym świecie. W  ubiegłym roku zakład miał obroty rzędu 68 mln zł. Chyba nie będzie przesadą powiedzieć, że o istnieniu takiej firmy wie nie - wielu mieszkańców Pomorza. Może tak być. Chociaż w tym roku firma, która działała pod różnymi nazwami, obchodziła dwudziestolecie istnienia. Produkcja kabli jest mało medialna, nie jest o nas głośno, nawet sami często się zastanawiamy, jak to zmienić. Nie ma produktów pod naszą nazwą, nazwą AQ – nasi klienci to znane światowe marki. Podejmujemy próby uatrakcyjnienia wizerunku firmy i pokazania, że wyko - rzystujemy nowoczesne technologie m.in. aby zachęcić młodych ludzi do zatrudnienia się w firmie. Od niedawna firma ma nową siedzibę, w  Linowcu niedaleko Starogardu Gdańskiego. Wcześniej mieściła się w  o  wiele skromniejszym budynku przy ul. Iwaszkiewicza w  Starogardzie. Przeprowadzka do nowoczesnej hali o  powierzchni prawie 7 tys. m 2 odbyła się w  listopadzie. W  budyn - ku jeszcze czuje się zapach farby, jest jasno, przestronnie, nowocześnie. W najbliższych miesiącach z pomocą specjalistów ma się zakończyć urzą - dzanie siedziby. Ile osób pracuje w firmie? Obecnie 340 osób; 80% załogi stanowią kobiety, głównie z rejonu Starogar - du Gdańskiego, ale wiele osób dojeżdża do pracy też z Trójmiasta. Nowa siedziba to szansa na dalszy rozwój firmy. Hala produkcyjna pozwala na zwiększenie zatrudnienia do 600 osób. Tak, takie mamy możliwości. Trudno jest określić, w jakim czasie osiągnie - my takie zatrudnienie, wszystko zależy od naszych klientów, od sytuacji na światowych rynkach. Ale rzeczywiście ciągle udaje nam się pozyskiwać no - wych klientów. Nabór na stanowiska montażowe prowadzimy w sposób ciągły. Nie dlatego, że brakuje nam pracowników, ale dlatego, że szukamy ludzi o najwyższych kompetencjach. Cały czas szkolimy nowych pracowników, oceniamy i  py - tamy ich, gdzie chcieliby pracować. Najpierw taka osoba poznaje wszystkie stanowiska, a potem może sama zdecydować, co chciałaby robić, praca na jakim stanowisku najbardziej jej odpowiada. Kluczem do sukcesu jest też to, że osoby, które przychodzą do nas do pracy, mają prawo poznać różne moż - liwości i potem wybrać sobie miejsce, które najbardziej im pasuje. Jeżeli ktoś mówi, że wiązki kablowe tzw. proste są dla niego zbyt nudne, to proponuje - my mu pracę przy wiązkach skomplikowanych. W jaki sposób firma pozyskuje nowych klientów? Jeździmy na targi odbywające się głównie w  Niemczech i  nasi najwięksi klienci zostali tam pozyskani. 80% naszych produktów trafia na rynki nie - mieckojęzyczne. Pierwszą z pięciu podstawowych wartości AQ jest koncentracja na klien - cie. To jego potrzeby i jego satysfakcja są najważniejsze w firmie. Klient jest zawsze na pierwszym miejscu. Nasza strategia to posiadanie du - żej liczby klientów, odpowiadanie na ich potrzeby, słuchanie od samego po - czątku, ale też dywersyfikacja branż. Wiązki kablowe montowane są na dwie AQ z Linowca niemożliwe czyni możliwym W magazynie materiałów wyko - rzystywanych w produkcji znajdu - je się 9,5 tys. aktywnych numerów, czyli komponentów. 48 nasze rozmowy nasze rozmowy 49 zmiany. A na maszynach praca wre na trzy zmiany. Naszym atutem – chociaż bardzo wymagającym – są krótkie serie i  duża różnorodność produktów. Klienci wymagają od nas dużej elastyczności, zro - zumienia dokumentacji, wykonywania prototypów. Mamy klientów z  róż - nych branż. Specjalizujemy się w  branży rolniczej. Nasze wiązki kablowe montowane są też w maszynach leśnych, pojazdach obsługujących lotniska, maszynach pakujących oraz w sprzęcie medycznym wykorzystywanym do transfuzji krwi. Czy firma projektuje także wiązki kablowe? Najczęściej klient przysyła gotowy projekt i zamawia wiązkę według załą - czonego schematu. My natomiast mamy kompetencje, wiedzę, żeby zapro - ponować jeszcze lepsze rozwiązania i wtedy nasi inżynierowie to opracowu - ją. Klienci korzystają z takiej możliwości. Dla niektórych z naszych klientów opracowujemy całą dokumentację, projektujemy wiązkę. I  to jest wartość dodana dla naszych klientów, nasza przewaga nad konkurencją. Koncentracja na kliencie to pierwsza podstawowa wartość firmy AQ. Jakie są pozostałe cztery? Prostota, przedsiębiorczość w  biznesie, efektywność kosztowa, odwaga i szacunek – to jest też taki nasz styl życia, postępowania. Traktujemy firmę jak własną, każdy podchodzi do niej bardzo biznesowo. Pracownicy czują się za nią odpowiedzialni, bo są świadomi tego, po co to robią, do czego te wiązki kabli są wykorzystywane. Zeszliśmy z odpowiedzialnością „na dół” i  to jest moim zdaniem podstawa zarządzania w  takich dużych organiza - cjach. Każdy pracownik, zatrudniając się u  nas, przechodzi szkolenie z  naszych wartości i wybiera jedną, z którą się identyfikuje lub nad rozwojem której chciałby pracować. Jeśli oceni, że zrealizował już wybraną wartość, to może stać się ambasadorem innej. Każdy pracownik jest ambasadorem jakiejś wartości. Pani – jak widać na wizytówce – jest ambasadorką wartości: prostota jest piękna. W pracy i w życiu przyświeca mi filozofia: nie komplikujmy spraw, codzienne zadania wykonujmy bez zbędnej biurokracji. Nawet podczas krótkiej wizyty w siedzibie firmy można poczuć i zauwa - żyć dobrą, serdeczną, wręcz rodzinną atmosferę. Z wieloma pracownikami jest Pani po imieniu. Bardzo ważna jest dla nas dobra atmosfera w pracy, staramy się budować poczucie więzi. Naszą firmę budują dobre, partnerskie relacje nie tylko ze wszystkimi kontrahentami i dostawcami, ale też z pracownikami. Zaangażowanie załogi było bardzo widoczne podczas naszej niedawnej przeprowadzki. Każdy tak bardzo się starał, tak bardzo chciał znaleźć się w nowym miejscu, że zrobiliśmy to w sześć, a nie w dziesięć zaplanowanych dni. Organizujemy też imprezy integracyjne, ostatnią z  tańcami mieliśmy w  li - stopadzie w restauracji Hubertus, pracownicy uczestniczą w biegach, spły - wach kajakowych, w  wyprawach w  góry. Przedstawiciele AQ zdobyli już najwyższe szczyty Szwecji, Niemiec i Polski. Mamy „owocowe wtorki”, czyli dostawę jabłek, bananów, mandarynek dla całej załogi. Pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje w szkoleniach i kursach, np. komputerowych, językowych, z  umiejętności miękkich, np. jak komuniko - wać się z ludźmi. Pieniądze na ten cel pozyskujemy m.in. z funduszy unijnych. W  ogromnej hali produkcyjnej pracują przy stołach lub przemieszczają się pracownicy ubrani w koszulki polo w różnych kolorach. Najwięcej jest osób w niebieskich koszulkach. Żeby ułatwić komunikację i identyfikację, pracownicy na hali produkcyjnej oraz wspierający produkcję są ubrani w koszulki polo w kolorze uzależnio - nym od rodzaju wykonywanej przez nich pracy. W  niebieskich koszulkach pracują montażyści, których jest najwięcej. Białe koszulki noszą trenerzy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają pracowników oraz wpro - wadzają do pracy nowo zatrudnionych. Żółte koszulki należą do gniazdo - wych, czyli do osób, które zarządzają grupą osób w danym gnieździe, czyli określonym segmencie produkcji wiązek. Liderka bądź lider ma czarną ko - szulkę, pomarańczową – osoba, która dostarcza pracownikom brakujące materiały. Czerwone koszulki należą do pracowników kontroli jakości. Pra - cownicy serwisu noszą popielate koszulki. W zielonych koszulkach pracuje dział wdrażania i testowania nowych projektów. W tym roku firma obchodziła jubileusz dwudziestolecia działalności. Jest Pani założycielką firmy i dzięki temu, że pochodzi Pani ze Starogardu, sie - dziba firmy też znalazła się w  tym mieście. Od 2016 roku spółka ma już kolejnego właściciela. Pierwszy właściciel, spółka joint-venture Connecto AB ze Szwecji i  firmy Alphabet Stoneridge Inc. z  USA w  1999 roku, planował zbudować zakład w Grudziądzu. W marcu 2003 roku firma została wykupiona przez szwedz - Kablem zużytym w ciągu roku do produkcji w fabryce w Starogar - dzie można dwukrotnie owinąć Ziemię wzdłuż równika (ok. 80 tys. km). Klienci referencyjni AQ Wiring Systems STG Krone, Nordson, Komatsu, Scania, Zoeller Tech, ABB, Overaasen, Note, Lachenmeier, DeLaval, Vaderstad, Cargotec, Glova Rail, Indexator i wie - lu innych ką firmę Cablage Team AB (Gerdins Group). W  październiku 2016 roku właścicielem została AQ Group. Pierwsze wiązki kablowe zostały wyprodu - kowane w 1999 roku dla ABB Robotics, Ericsson Telecommunication i John Deere. Firma może pochwalić się wieloma nagrodami. Najbardziej cieszą i najcenniejsze są nagrody od klientów. W tym roku na - grodził nas nasz największy klient, niemiecki producent maszyn rolniczych Krone. Podczas wręczania nagrody klient podkreślił, że jest to nagroda dla dostawcy, który „niemożliwe czyni możliwym”. Firmy niemieckie doceniły też producenta i dostawcę ze Starogardu Gdańskiego w latach 2010 i 2013. W listopadzie odebrała Pani też statuetkę Gryfa Pomorskiego 2019 przy - znawaną przez „Magazyn Pomorski”. Firma otrzymała też m.in. cztero - krotnie Gazele Biznesu, Lidera Eksportu, Pomorską Nagrodę Jakości, Me - dal za wspieranie rozwoju Przedsiębiorczości. Pani osobiście została nagrodzona za zaangażowanie w  tworzenie odpo - wiednich warunków dla prowadzenia i rozwoju nowoczesnej firmy, działa - nia na rzecz rozwoju eksportu i wysoką jakość produkcji. Doceniono Panią także za kreowanie pozytywnego wizerunku biznesmena. Jakie są różnice między kobiecą a męską twarzą biznesu? Kobiety potrafią lepiej słuchać i  słyszeć; panowie nie zawsze są w  stanie usłyszeć [śmiech]. Potrafimy też bardziej wczuć się w sytuację, szukamy roz - wiązań a nie rywalizujemy. Dlaczego ciągle jest tak mało kobiet menedżerek? Kobietom brakuje odwagi. Szybko się poddają. Pomimo pewnych przeciw - ności powinny starać się dostrzegać też szanse. Nie brać wszystkiego osobi - ście, zauważać, że nie wszystko zależy ode mnie i szukać wsparcia zespołu. Słuchać krytyki, nie obrażać się na uwagi, tylko pomyśleć np. o skorygowa - niu swojego zachowania. Podczas oceny pracy swoich kierowników zawsze ich proszę o ocenę także mojej pracy, o wskazówki, co mogłabym zrobić inaczej. Zawsze odbywa się to w cztery oczy i bardzo to sobie cenię. Jakie plany ma firma? Co jeszcze można zrobić ? Na ponad dwuhektarowej działce należącej do firmy jest jeszcze miejsce pod nową halę o  powierzchni ok. 3 tys. m2. Planujemy, że inwestycja mogłaby rozpocząć się za około pięć lat. Natomiast na teraz wyzwaniem jest dla mnie takie udoskonalenie firmy, aby marzeniem mieszkańców regionu stała się praca w AQ. Chociaż mamy już takich pracowników, którzy mówią, że zawsze marzyli o pracy u nas, wielo - krotnie próbowali dostać się i w końcu im się udało. Co trzeba jeszcze zrobić, żeby mieszkańcy np. powiatu starogardzkiego marzyli o pracy w AQ? Autobus już do nas dojeżdża. Może uruchomimy catering? W  maju przy - szłego roku ma być gotowa ścieżka rowerowa i ciąg pieszy ze Starogardu do Linowca, co znacznie poprawi bezpieczeństwo dojeżdżających rowerem do pracy. Ścieżka powstanie dzięki finansowemu zaangażowaniu trzech samo - rządów: starostwa powiatowego, miasta i gminy wiejskiej. Prace mają ruszyć na wiosnę. Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji planów. Rozalia Pietrzykowska