POWRÓT/WSTECZ
Droga Czerwona na ostatniej prostej

Droga Czerwona na ostatniej prostej

Budowa połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych wchodzi w decydującą fazę. Dziś Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent ds. gospodarki, Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, oraz Jacek Sadaj – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, podpisali porozumienie co do przebiegu Drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa. Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie porozumienia w tej kwestii jest kamieniem milowym w realizacji inwestycji przez ministerstwo infrastruktury.

Inwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego.

„To nie tylko połączenie Europa–Polska–Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze” – dodała wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. „Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej.”

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe.

„W podpisanym dziś porozumieniu o współpracy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia i władze miasta zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest niezwykle istotną inwestycją drogową i jedną z największych inwestycji w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodarczym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni” – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. „Realizacja tej inwestycji wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej. Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych, co umożliwia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu Gdynia i wyeliminowania ciężkiego tranzytu z centrum miasta.”

Porozumienie cementuje wspólny kierunek dążeń Portu Gdynia i Miasta Gdynia na rzecz budowy jednej z najbardziej strategicznych inwestycji drogowych w północnej części Polski.

„Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu Gdynia, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Gdyni i województwa pomorskiego” – skomentował prezydent Wojciech Szczurek. „Dzisiejsze porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozumienie pokazuje, jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac na szczeblu centralnym.”

Dostępność transportowa portów od strony zaplecza należy obecnie do najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie. Wiąże się ona z możliwością dowozu ładunków z zaplecza do portów oraz wywozu ładunków przybyłych do portów drogą morską.

„W rozwoju portów morskich niezwykle ważne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do terminali zarówno od strony morza, jak też lądu. Oprócz dostępu kolejowego w Gdyni ogromne znaczenie ma budowa tzw. Drogi Czerwonej. Port Gdynia to kluczowy węzeł komunikacyjny transeuropejskiej sieci TEN-T. Dzisiejsze uzgodnienie z Miastem Gdynia co do przebiegu Drogi Czerwonej w jej administracyjnych granicach przybliża nas do realizacji tej strategicznej inwestycji zarówno dla Portu Gdynia, jak i miasta. Droga zapewni bezpieczny i bezkolizyjny transport do i z portu” – powiedział Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Dostęp drogowy do Portu Gdynia został zagwarantowany w dokumencie z 19.07.2019 „Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich”. W art. 19 ustawy określono 2000 mln zł jako maksymalny limit wydatków na Drogę Czerwoną z budżetu państwa na lata 2020–2028. Środki wynikające z ustawy w zakresie wydatków niezbędnych do poniesienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad będą kształtować się w sposób następujący:

2020 r. – 1,5 mln zł

2021 r. – 5 mln zł

2022 r. – 15 mln zł

2023 r. – 1,5 mln zł

2024 r. – 66 mln zł

2025 r. – 265 mln zł

2026 r. – 580 mln zł

2027 r. – 760 mln zł

2028 r. – 306 mln zł

Inwestycje dostępowe – drogowe, jak i obecnie realizowane projekty kolejowe, a także inwestycje portowe, w tym budowa Portu Zewnętrznego, przyczynią się do znaczącego wzmocnienia pozycji portu na międzynarodowym rynku usług morskich. Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu w Gdyni, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Gdyni i województwa pomorskiego. Umożliwi ona rozwój terenów znajdujących się w obszarze sąsiednim planowanej inwestycji. To również szansa na dynamiczny rozwój branży logistycznej, a także powstanie wielu miejsc pracy w województwie pomorskim.

 

POWRÓT/WSTECZ