Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Stawiamy na zrównoważony rozwój Pomorza

RYSZARD-SWILSKI- Fundusz Rozwoju

 

Rozmowa z Ryszardem Świlskim, wicemarszałkiem województwa pomorskiego.Panie Marszałku, niejednokrotnie słyszymy o inwestycjach finansowanych przez krajowy PFR – Polski Fundusz Rozwoju, podczas gdy w naszym województwie również działa podmiot samorządowy o podobnej nazwie PFR – Pomorski Fundusz Rozwoju. Czy mógłby Pan opowiedzieć o tym funduszu?


Pomorski Fundusz Rozwoju jest spółką powołaną do życia w roku 2015 z inicjatywy Zarządu Województwa Pomorskiego. Jest to pierwszy w Polsce tzw. regionalny fundusz rozwoju, stworzony z myślą o zarządzaniu środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Samorządu Województwa. Środki te pochodzą ze zwróconych pożyczek lub umorzonych gwarancji, uprzednio udzielonych przedsiębiorstwom i samorządom z funduszy Unii Europejskiej.


Od 2007 r. Bruksela kładzie duży nacisk oraz przeznacza znaczne środki finansowe – w naszym województwie ponad 1 mld zł – na finansowanie rozwoju gospodarczego, przestrzennego, społecznego poprzez instrumenty zwrotne: takie jak pożyczki, poręczenia czy inwestycje kapitałowe.


Zapewne większość z Czytelników słyszała o Inicjatywie JEREMIE, w ramach której na Pomorzu wsparcie finansowe uzyskało ponad 6 tysięcy przedsiębiorstw, czy Inicjatywie JESSICA, z której sfinansowano między innymi: Garnizon Kultury w Gdańsku, krytą pływalnię w Pruszczu Gdańskim, rozbudowę szpitala w Tczewie, budowę targowiska w Kartuzach, modernizację stadionu w Debrznie, ale też termomodernizację wielu budynków wielorodzinnych na terenie całego województwa.


Właśnie środkami pochodzącymi ze zwrotu z tych inwestycji aktualnie zarządza nasz regionalny PFR. Obecnie to kwota ponad 500 mln złotych. Dodatkowo w perspektywie kolejnego roku planujemy znaczne zwiększenie kapitałów zarządzanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju.


Naszym celem jest stworzenie w ramach PFR stabilnego, samofinansującego się systemu, który zapewni, że środki będą pracowały na rzecz wszystkich mieszkańców województwa przez kolejne dziesięciolecia.

 

Jaka jest misja PFR?


Zacznijmy może od wizji. Marzeniem moim, ale również pozostałych członków Zarządu Województwa, jest zrównoważony i stabilny rozwój całego obszaru województwa, w szeroko rozumianym zakresie – gospodarczym, środowiskowym, społecznym, kulturalnym i przestrzennym. To jest nasza wizja Pomorza.


Narzędziem do urzeczywistnienia tej wizji jest Strategia Rozwoju Województwa – nieustannie dostosowywana do szybko zmieniających się realiów. Natomiast misją PFR jest stymulowanie inicjatyw przyczyniających się do realizacji naszej strategii, poprzez wsparcie merytoryczne oraz dostarczenie odpowiedniego finansowania szczególnie w tych obszarach, w których komercyjne instytucje finansowe z różnych powodów nie mogą go zapewnić w niezbędnej wysokości lub na akceptowalnych warunkach.

 

Jak realizacja misji wpływa na gospodarkę Pomorza?


Pomorski Fundusz Rozwoju w pierwszych latach działalności skupiał się na wsparciu rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP realizujących swoje inwestycje na terenie Pomorza. Do połowy bieżącego roku zapewniono finansowanie ponad 1500 przedsiębiorstwom w łącznej kwocie ponad 160 mln złotych. Oferta jest kierowana w szczególności do tzw. startup-ów, czyli osób i podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, bądź działających na rynku stosunkowo krótko – do dwóch lat. Dotychczas wsparto ponad 450 takich start-upów.


Wsparcie jest udzielane w ramach produktów finansowych – w postaci pożyczek przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej albo poręczeń kredytów zaciągniętych w bankach.

 

Jakie produkty finansowe są obecnie oferowane i kto może z nich skorzystać?


PFR na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację społeczno-gospodarczą na Pomorzu. Pozwala to na opracowywanie dedykowanych produktów finansowych, które bezpośrednio odpowiadają na zidentyfikowane rynkowe szanse albo zagrożenia.


Przykładem może być Pożyczka na zatrudnienie, z której można sfinansować m.in. koszty zatrudnienia, szkolenia czy przekwalifikowania pracownika, a także zakup odpowiedniego wyposażenia jego stanowiska pracy. W obecnych warunkach na rynku pracy wspomniany produkt cieszy się sporym zainteresowaniem. Atrakcyjny dla przedsiębiorstw jest również produkt gwarancyjny zapewniający zabezpieczenie bankowych kredytów krótkoterminowych – zarówno inwestycyjnych, jak i obrotowych. Jest to oferta kierowana do podmiotów nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń, co stanowi dla nich istotną przeszkodę w pozyskaniu finansowania zewnętrznego. Obecnie dostępne produkty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, w tym także już wspomnianym start-upom. Szczegółowe informacje na temat pełnej oferty produktowej, znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu: pfr.pomorskie.eu, do odwiedzenia której serdecznie zapraszam.


Aktualnie trwają prace nad kolejnymi produktami finansowymi. Na szczególną uwagę zasługuje planowany do uruchomienia jeszcze w tym roku produkt dedykowany zarówno samorządom, jak i przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym. Pożyczka Miejska – bo tak brzmi jego nazwa – zapewni finansowanie rozwoju przestrzeni miejskiej, w szczególności: parków, obiektów sportowych, dróg rowerowych, obiektów kultury, ochrony zdrowia czy innych obiektów użyteczności publicznej. Maksymalna kwota takiej pożyczki to aż 25 mln złotych.

 

Czy te pożyczki i poręczenia udzielane są bezpośrednio przez PFR?


Bezpośrednie udzielanie finansowania nie jest podstawowym zadaniem Funduszu. Skala udzielanego wsparcia jest stosunkowo duża, dlatego też większość produktów finansowych w ramach środków zarządzanych przez PFR oferowanych jest przez partnerów Funduszu, tzw. Pośredników Finansowych, tj. instytucje finansowe, których podstawową działalnością jest udzielanie pożyczek lub poręczeń.


To właśnie ci partnerzy PFR odpowiadają za bieżący kontakt z osobami zainteresowanymi pozyskaniem finansowania oraz ich wsparcie w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, za zawarcie umowy pożyczki czy poręczenia, za wypłatę środków itd. Wyjątkiem od tej reguły jest Pożyczka Miejska, za obsługę której od początku do końca będzie odpowiadał samodzielnie PFR.


Pełną listę Pośredników Finansowych znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu. Umożliwia ona również bezpośredni kontakt z wybranym z nich. Znajdą tam Państwo także inspirujące historie przedsiębiorstw, które dzięki pozyskanemu wsparciu stworzyły nowe produkty czy pozyskały nowych klientów.


Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty Pomorskiego Funduszu Rozwoju – naprawdę warto!

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl