Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Potencjał tkwi w mieszkańcach

IMG 1355

 

Edukacja dostosowana do potrzeb rynku, pomoc bezrobotnym i przedsiębiorcom, rewitalizacje pomorskich miast – tak unijne wsparcie zmienia życie mieszkańców Pomorza.

 

Jak się żyje na Pomorzu?


Standard życia zmienił się w ostatnich latach diametralnie. Pokazują to nie tylko rankingi, ale też zjawiska społeczne i ekonomiczne. Pomorze ma jeden z wyższych w kraju przyrost naturalny, coraz niższe bezrobocie i sprzyjające warunki do rozwoju biznesu, dzięki którym swoje siedziby otwierają u nas kolejne firmy. Tak dynamiczny rozwój jest wynikiem świetnego położenia naszego regionu, ale też świadomej strategii pomorskiego samorządu. Obok „twardych” inwestycji stawiamy też na mieszkańców. Bez pełnego włączenia ich w rynek pracy, bez stworzenia szans i możliwości na wykorzystanie potencjału każdego z nas – niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu społecznego – nasze zaplecze nie zostanie w pełni spożytkowane.

 

Które z działań są dla samorządu priorytetem?


Przy pomocy środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pomagamy bezrobotnym. Wsparciem objęliśmy już 22 852 takie osoby, a w perspektywie do 2023 roku liczba ta zwiększy się do 24 555 mieszkańców. Pomoc otrzymały też 8982 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Kolejnym kierunkiem jest edukacja. Uczelnie wyższe, takie jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni i Akademia Pomorska w Słupsku, otrzymały dotację na rozwój infrastruktury edukacyjnej na kierunkach o profilu praktycznym.

 

Dzięki środkom unijnym renesans przeżywają też szkoły zawodowe.


Jeszcze kilka lat temu lansowana była teza, że szkoły zawodowe są gorszej jakości, a zdolni uczniowie mają szansę rozwijać się tylko w liceach ogólnokształcących. Dziś postrzeganie szkół zawodowych się zmienia. Na naszym rynku brakuje fachowców, dlatego staramy się dostosowywać edukację do lokalnych potrzeb. Dzięki inwestycjom w kształcenie zawodowe poprawia się komfort i jakość nauki. Wartość wszystkich projektów to ponad 380 mln zł.

 

Dzięki temu w 65 placówkach powstaną nowoczesne laboratoria z pełnym wyposażeniem do praktycznej nauki zawodu. Z nowej infrastruktury skorzysta prawie 20 tys. uczniów. Szkoły współpracują z lokalnymi pracodawcami, a oferta edukacyjna jest bardziej dopasowana do kształcenia w branżach kluczowych dla gospodarki naszego regionu. Są to m.in. teleinformatyka i elektronika, przemysł morski, transport, motoryzacja, energetyka, turystyka, budownictwo, usługi finansowe i biznesowe. W efekcie coraz więcej uczniów wybiera szkoły zawodowe, a absolwenci bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

 

Byczkowski 1

W obecnym okresie programowania samorządu województwa pomorskiego (RPO WP 2014–2020) dofinansowano do tej pory projekty o wartości 151 330 628 zł. W ich ramach 17 205 dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz dofinansowano 5 713 miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?


Stawiamy na wzrost konkurencyjności pomorskich firm. Dlatego cieszymy się, że na Pomorzu powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i staramy się wspierać ich rozwój. Ze środków RPO 2014–2020 przeznaczymy 335 mln zł na pożyczki dla nich, poręczenia i wkłady kapitałowe. W tej chwili możemy mówić o 1186 umowach z przedsiębiorcami na tego typu instrumenty. Łączna kwota wsparcia to 185,4 mln zł. Inną formą wsparcia są dotacje dla firm na wzrost konkurencyjności – 287 przedsiębiorców otrzymało dotacje w kwocie prawie 164 mln zł. 41 przedsiębiorców otrzymało dotację na stworzenie innowacji w łącznej kwocie prawie 103 mln zł. Coraz większy nacisk kładziemy na współpracę jednostek naukowych z biznesem. Przeznaczyliśmy 37,8 mln zł na dotacje na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej pomorskich jednostek naukowych. Fundusze europejskie są bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność. Warto po nie sięgać, jeśli tylko mamy taką możliwość! Dotacje przeznaczane są nie tylko bezpośrednio na aktywizację zawodową, ale również dają szansę już pracującym, by skorzystać z licznych szkoleń podnoszących kwalifikacje. Wsparcie merytoryczne oraz bezzwrotne dotacje otrzymują osoby, które chcą spróbować swoich sił, prowadząc własny biznes. Środki unijne pozwalają również finansować nowe miejsca w żłobkach, co znacząco ułatwia rodzicom godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

A jak zmieniły się miasta?


Wiele pomorskich miejscowości odzyskało dawny blask. Dzięki rewitalizacjom miasta stały się prawdziwymi perełkami, odwiedzanymi przez turystów, ale też dostosowanymi do potrzeb mieszkańców. Nie zapominamy o „drugiej warstwie” rewitalizacji. Mamy już przepiękne tereny, lecz wciąż jest wiele problemów, które należy rozwiązać. Głównym celem prowadzonych obecnie działań rewitalizacyjnych jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczności lokalnej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji oferowane są różnego typu działania społeczne – m.in. w zakresie pracy z rodzinami, edukacji czy kultury. W ramach projektów rewitalizacyjnych zostały również wypracowane z mieszkańcami niezbędne zmiany w przestrzeni publicznej. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił dofinansowania dla 61 projektów rewitalizacyjnych w 26 miastach województwa pomorskiego. Ostatnie 15 lat to świetny czas dla województwa pomorskiego. Nie mam wątpliwości, że dzięki planowanym w przyszłości inwestycjom będzie jeszcze lepiej.

 

 

Byczkowski 2

W ramach rewitalizacji remontowane są budynki mieszkalne, swój wygląd zmieniają podwórka, a ulice zyskują nową nawierzchnię i oświetlenie. Odnawiane są też tereny zielone, m.in. parki i skwery. Z funduszy na rewitalizację skorzystało 26 pomorskich miast. Na zdjęciu ul. Łąkowa na Dolnym Mieście w Gdańsku. Projekt rewitalizacji tej dzielnicy otrzymał od Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę RegioStars.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl