Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Powiat z dobrymi perspektywami

Gabriela Lisius kadr

 

Ze starostą wejherowskim Gabrielą Lisius, rozmawia Zbigniew Żukowski

 

Ilu mieszkańców liczył sobie powiat wejherowski w chwili powstania w 1998 roku?


W chwili powstania powiat wejherowski liczył 169 tys. mieszkańców.

 

A ilu mieszkańców ma dzisiaj?


Obecnie liczba ludności wynosi 213 tysięcy, co oznacza, że w ciągu dwudziestu lat przybyło ponad 40 tysięcy mieszkańców. To wzrost aż o 25 procent. Pod względem liczby ludności powiat wejherowski zajmuje pierwsze miejsce w województwie pomorskim i piąte w Polsce wśród powiatów ziemskich. Dodam, że według prognoz tendencja wzrostowa utrzyma się i w 2035 r. powiat będzie liczył blisko 250 tysięcy mieszkańców.

 

Jaka jest wśród nich najliczniejsza grupa wiekowa?


Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w przedziale wiekowym 30-34 lat, 35-39 lat oraz w wieku 25-29 lat, co oznacza, że ponad 60 procent to osoby w wieku produkcyjnym. Średni wiek mieszkańców w powiecie to 37 lat.

 

Przez minione 20 lat co roku powiat wejherowski odnotowuje przyrost ludności, którego mogą Wam pozazdrościć inne powiaty. Ani jednego roku na demograficznym minusie. Najwyraźniej ludziom dobrze się tutaj żyje. Jakie są, Pani zdaniem, przyczyny tego korzystnego zjawiska?


Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Powiat wejherowski znajduje się w czołówce powiatów pod względem przyrostu naturalnego. Niewątpliwy wpływ ma także poprawiająca się z każdym rokiem infrastruktura drogowa, coraz nowocześniejsza baza oświatowa i bogatsza oferta kształcenia, dobra sieć komunikacji publicznej oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego na naszym terenie. Powiat wejherowski to także dobre miejsce do inwestowania i zakładania nowych firm. Dzięki tym czynnikom staliśmy się bardzo atrakcyjni dla ludności napływowej, głównie z Trójmiasta i powiatów ościennych, która licznie osiedla się w naszych gminach.

 

Jak określiłaby Pani charakter powiatu wejherowskiego (rolniczy, przemysłowy, inne określenie). Który rodzaj gospodarki dominuje?


Powiat wejherowski ma charakter usługowy, ponieważ dominują zakłady usługowe i firmy handlowe.

 

Które firmy pełnią w powiecie rolę wiodącą? Proszę o kilka przykładów.


Na obszarze powiatu wejherowskiego na koniec kwietnia br. funkcjonowało 23 707 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze Regon. Do największych firm działających na terenie powiatu wejherowskiego należą: Graal, Balex Metal, Orlex, Porta KMI Poland, Plichta, Telewizja Kablowa Chopin, Markisol czy Polipack. Od wielu lat współpracujemy z lokalnymi firmami, a owocem tej kooperacji jest powołanie Powiatowej Rady Przedsiębiorczości przy Staroście. Członkami Rady zostali delegaci lokalnych izb przedsiębiorców oraz przedstawiciele największych firm działających na terenie powiatu wejherowskiego. Rada została utworzona, by służyć rozwojowi przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej powiatu oraz promocji nowych instrumentów wspierających rozwój gospodarczo-społeczny regionu oraz dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni mówią, że w ostatnich latach wiele się w powiecie wejherowskim zmieniło. Co przede wszystkim?


W ostatnich latach powiat wejherowski bardzo dynamicznie się rozwija. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Samorząd Powiatu Wejherowskiego umiejętnie pozyskuje środki finansowe na różnorodne projekty. Stąd dogodne warunki do inwestowania i zakładania nowych biznesów. Dzięki programom realizowanym przez powiat bezrobotni otrzymali szansę otrzymali na założenie działalności gospodarczej. Fundusze unijne wykorzystano też na rozwój szkolnictwa, modernizację dróg czy rewitalizację zabytków.

 

otwarcie ronda Rosochy

Rondo w Rosochach

 

Jakie zrealizowaliście w ostatnich latach inwestycje drogowe?


Od wielu lat sukcesywnie modernizujemy infrastrukturę drogową. Część zadań realizujemy ze środków własnych powiatu lub też przy wsparciu finansowym gmin. Inwestycje drogowe należą do najbardziej kosztownych zadań, dlatego staramy się również pozyskiwać środki zewnętrze. Wiele zadań udało się zrealizować właśnie dzięki dofinansowaniom z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”.

 

Do najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnim czasie należą: rozbudowa drogi powiatowej Kniewo – Luzino – Łebno, w tym rondo Rosochy, budowa ronda u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w Rumi, budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, modernizacja ulicy Bądkowskiego w Rumi, przebudowa drogi na trasie Warzno – Karczemki oraz na odcinku Bolszewo – Góra. Ponadto wyremontowaliśmy drogę na trasie Rumia – Łężyce – Gdynia oraz w miejscowości Kielno i Choczewo, wykonaliśmy nową nawierzchnię na odcinku Mierzyno – Tadzino, Sasino – Ciekocino, Linia – Niepoczołowice, Kostkowo – Rybno, Szemud – Jeleńska Huta czy Luzino – Barłomino. Przebudowaliśmy także most w miejscowości Dąbrówka Młyn oraz wykonaliśmy szereg remontów dróg i chodników w Redzie i Wejherowie.

 

Co zmieniło się na korzyść w oświacie i kulturze?


Udało nam się zrealizować wiele zadań oświatowych. Z jednej strony prowadziliśmy remonty w szkołach, a z drugiej staraliśmy się podnosić jakość nauczania i dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Wśród istotnych zadań przeprowadzonych w zakresie edukacji wymienić można m.in.: oddanie nowej auli w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, zakończenie budowy i otwarcie bloku zawodowego wielofunkcyjnej stacji diagnostyki w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie oraz otwarcie nowych pomieszczeń na potrzeby Modelarni Bliza-Balexmetal przy Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. Ponadto Powiatowy Zespół Szkół w Redzie wzbogacił się o dwie pracownie komputerowe dostosowane do kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, technik architektury krajobrazu oraz technik geodeta, a Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi o pracownię fizyczną i chemiczną. Przeprowadziliśmy również kompleksowy remont internatu oraz szkoły zawodowej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego.

 

W tym miejscu muszę również wspomnieć, że w 2017 r. rozpoczęliśmy także budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3,2 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”. Salę gimnastyczną planujemy oddać już na początku września br.

Z nowych inicjatyw kulturalnych, którymi możemy pochwalić się w tej kadencji, warto wymienić Obchody Święta Niepodległości. Pozyskaliśmy także fundusze zewnętrzne na zakup 300 szklanych negatywów Augustyna Ziemensa, ukazujących nieznane zdjęcia Wejherowa z przełomu XIX i XX w. Ponadto otworzyliśmy nową siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie przy ul. Dworcowej.

 

DSC 0129

XIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego

 

Były też realizacje projektów społecznych – jakich?


Zrealizowaliśmy wiele projektów społecznych, głównie dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych, pozostających długotrwale bez pracy, ludzi młodych czy po 50. roku życia. Wśród nich projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I i II”. Ponadto kontynuujemy projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, który zakłada utworzenie 135 mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu wejherowskiego. Program potrwa do października 2019 r.

Niebawem ruszy także budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ulicy Ślusarskiej. Dzięki dobrej współpracy z miastem Rumia wychowankowie ogniska zyskają nową placówkę o podwyższonym standardzie.

 

Duże środki powiat przeznaczył na szkolnictwo zawodowe. Proszę rozwinąć ten temat.


Dla naszego samorządu szkolnictwo zawodowe zawsze było bardzo ważne i pomimo zmieniającej się sytuacji w kraju nigdy żadnej placówki nie zamknęliśmy, wręcz przeciwnie tworzyliśmy nowe profile zawodowe. Pod koniec 2016 r. pozyskaliśmy rekordową kwotę ponad 24 mln zł na Zintegrowany Projekt Zawodowy, który już niebawem zaowocuje nie tylko podniesieniem jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wejherowskiego, ale także poszerzeniem oferty kształcenia ustawicznego oraz dostępem do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych. W ramach przedsięwzięcia strategicznego obecnie kończymy rozbudowy w pięciu placówkach edukacyjnych prowadzonych przez powiat. Ponadto dobiega końca wyposażanie 23 nowych pracowni zawodowych i doposażenie 13 istniejących.

 

Sądząc po Pani osobistym zaangażowaniu, leży Pani na sercu budowa Książnicy Prof. Aleksandra Labudy. W jakim miejscu jest dzisiaj realizacja tego przedsięwzięcia?


Profesor Gerard Labuda zostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Zależało nam, by w powiecie powstał obiekt kulturalny, który pomieściłby te zbiory oraz pełniłby funkcję ośrodka edukacji kulturowej. Stąd narodził się pomysł utworzenia Książnicy prof. Gerarda Labudy. Biblioteka stanowić będzie kompleksową ofertę kulturalną z unikatowymi zbiorami prof. Gerarda Labudy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii audiowizualnych. Będzie upowszechniać wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza. Ponadto będzie miejscem spotkań i pracy studentów, pracowników naukowych, których zainteresowania badawcze dotyczą wiedzy o regionie.Warto dodać, że na ten cel pozyskaliśmy prawie półtora miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz 520 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budowa Książnicy jest obecnie na ukończeniu, a oddanie jej planujemy jeszcze pod koniec tego roku.

 

Jakiego rodzaju zjawiska – kulturalne, gospodarcze, społeczne – są współczesną wizytówką powiatu wejherowskiego?


Powiat wejherowski zamieszkują ludzie przywiązani do swojej tradycji. Dlatego kultura kaszubska jest u nas ciągle żywa, a język kaszubski coraz częściej obecny w życiu publicznym całego regionu. W gminach Linia, Luzino, Szemud i Wejherowo zauważymy kaszubskie nazwy miejscowości. Na terenie powiatu wydawanych jest kilka czasopism kaszubskich, np. „Pomerania”. Ponadto odbywa się wiele spotkań kulturalnych związanych z promocją kaszubszczyzny, m.in. konkurs haftu w Lini czy Verba Sacra, czyli wydarzenie, podczas którego czytane są fragmenty Pisma Świętego po kaszubsku.

Możemy pochwalić się także jednym z najnowocześniejszych budynków w Wejherowie, czyli Filharmonią Kaszubską. Obiekt przyciąga wzrok swoją śmiałą architekturą nawiązującą do kształtu łodzi.

 

 

Odbywają się tutaj najważniejsze wydarzenia kulturalne. Kolejnym unikatowym obiektem, który powstał w 2006 r. z inicjatywy władz samorządowych Gminy Gniewino, jest Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny „Kaszubskie Oko”. Jego nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ kompleks ten z lotu ptaka przypomina kształtem oko. Głównym jego elementem jest „źrenica”, czyli wieża widokowa, kopiec na którym stoi wieża oraz rabaty kwiatowe stanowiące „tęczówkę oka”, Drewniane pergole symbolizują zarys rzęs.

 

W ciągu ostatnich lat w powiecie wejherowskim wzrosła także liczba organizacji pozarządowych, które aktywnie działają w różnych sektorach życia publicznego. Wyzwoliło to ogromny potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych i zwiększyło wpływ mieszkańców na warunki życia w naszej małej ojczyźnie.

 


Była Pani jedną z inicjatorek powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie – Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W jakim kierunku kształci ta uczelnia i jak przyjęła się w tutejszej społeczności?


Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie powstała w 2003 r. Jest wyższą uczelnią zawodową, a jej absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i tytuł licencjata.

 

Trzyletnie studia realizowane są obecnie w trybie zaocznym na czterech kierunkach socjologicznych i dwóch ekonomicznych. To jedyna tego typu placówka w Wejherowie.

 

Samorząd powiatu sięga po nowoczesne środki do realizacji swych celów, jak np. uruchomienie aplikacji na smartfony o nazwie BLISKO. Na czym polega ta usługa i jakie są z niej korzyści?


Jesteśmy pierwszym powiatem w województwie pomorskim, który uruchomił aplikację na smartfony BLISKO. To usługa, dzięki której mieszkańcy naszego powiatu mają stały dostęp do aktualnych wydarzeń, informacji o zagrożeniach pogodowych i utrudnieniach np. w dostawie prądu, czy komunikatów od służb mundurowych.

 

Za zaangażowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych podejmowanych przez Bibliotekę Gminy w Bolszewie otrzymała Pani nagrodę Anioły Kultury. Proszę przybliżyć jej zasady.


Dwa razy do roku Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo przyznaje statuetki Anioła Kultury osobom i instytucjom, które angażują się w pracę na rzecz kultury, m.in. sponsorom, wolontariuszom, mediom, lokalnym twórcom, organizacjom oraz przedstawicielom samorządu. Pomysłodawczynią nagrody jest Janina Borchmann, a autorem statuetek rzeźbiarz ludowy z Gdyni Edward Jastrzębski.

 

Jest Pani związana z samorządem powiatu od początku jego powstania w 1998 roku, pełniąc w nim różne funkcje. Co Pani uważa za swoje największe osiągnięcia w tym zakresie?


To prawda. Byłam przez wiele lat radną powiatu, etatowym członkiem zarządu, wicestarostą, a obecnie sprawuję funkcję starosty. Jako włodarz powiatu wejherowskiego już na początku obecnej kadencji postawiłam na dobrą komunikację i współpracę z gminami w celu osiągnięcia korzyści dla mieszkańców powiatu. Dlatego w 2015 r. podpisaliśmy deklarację o wzajemnym współdziałaniu powołując „Konwent samorządowy powiatu wejherowskiego”. Dokument był wstępem do regularnych spotkań, wymiany informacji oraz realizacji wielu istotnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć. Stał się też podstawą do dobrej współpracy, która przynosi wymierne efekty.Wynikiem tych działań jest realizacja wielu zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, oświatowej czy społecznej. Za sukces uważam także pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje. Dzięki starannie zaplanowanej strategii działania oraz dobrze napisanym wnioskom, w ciągu trzech lat pozyskaliśmy do budżetu powiatu prawie 50 mln zł środków zewnętrznych. Za otrzymane dotacje przeprowadziliśmy wiele inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, aktywizację osób bezrobotnych czy podniesienie poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

 

DSC 0268

Starosta wejherowski Gabriela Lisius z Kołem Gospodyń Wiejskich z Bolszewa

 

Jest Pani znana z tego, że nie znosi bezruchu, bo woli aktywność. Jaki jest Pani pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego?


Praca samorządowca potrafi skutecznie zniwelować nadmiar wolnego czasu. Jednak zawsze staram się pogodzić obowiązki służbowe z prywatnymi i wygospodarować trochę czasu dla siebie i rodziny.

 

W wolnych chwilach czytam książki, spaceruję i jeżdżę na rowerze. Lubię też spędzać czas na gotowaniu oraz bawić się z moimi wnuczkami.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl