Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Razem o gazie łupkowym

W województwie pomorskim mamy już 20 odwiertów poszukiwawczych, z czego 16 pionowych i 4 horyzontalne, do których należą: Łebień, Warblino, Stare Miasto i Lubocino. Na tym ostatnim wykonano właśnie zabieg stymulacji złoża na zlecenie PGNiG. To połowa wszystkich odwiertów wykonanych w Polsce.

 

 

12 lutego 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium poświęcone inicjatywom Samorządu Województwa Pomorskiego związanym z wydobyciem gazu łupkowego na Pomorzu. Oprócz gospodarza spotkania, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, udział w seminarium wzięli również przedstawiciele koncesjonariuszy i firm związanych z sektorem poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego oraz reprezentanci instytucji rządowych i samorządowych, których zadania związane są z eksploatacją gazu z łupków.

 

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk w zeszłym roku wraz z ośmioma marszałkami województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego podpisał list intencyjny o współpracy w dziedzinie poszukiwania i wydobycia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Regiony wspólnie monitorują postępy poszukiwań oraz dbają o rzetelność podejmowanych decyzji i szczegółowe informowanie zainteresowanych stron.

 

W województwie pomorskim mamy już 20 odwiertów poszukiwawczych, z czego 16 pionowych i 4 horyzontalne, do których należą: Łebień, Warblino, Stare Miasto i Lubocino. Na tym ostatnim wykonano właśnie zabieg stymulacji złoża na zlecenie PGNiG. To połowa wszystkich odwiertów wykonanych w Polsce.

 

W związku z intensywnym poszukiwaniem złóż węglowodorów przed samorządami pojawiło się wiele szans, ale także wyzwań. Podczas seminarium marszałek Mieczysław Struk podzielił się z uczestnikami – wśród których byli przedstawiciele firm związanych z sektorem ropy i gazu, starostw powiatowych oraz instytucji – informacją o trzech ważnych dla regionu inicjatywach, które mają na celu zachęcenie do aktywnego udziału w dyskusji nad przyszłością zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż gazu z łupków.

 

Badanie samorządów


Krzysztof Koczurowski, prezes Instytutu PBS z Sopotu, zaprezentował wyniki ankiety, jaką Urząd Marszałkowski przeprowadził wśród wszystkich samorządów lokalnych województwa pomorskiego oraz wśród instytucji partnerskich.

 

Z ankiety PBS wynika, że mieszkańcy Pomorza są bardziej niż mieszkańcy innych regionów skłonni zaakceptować rozwój sektora wydobycia gazu z łupków. Siedemdziesiąt pięć procent mieszkańców Pomorza zdecydowanie akceptuje poszukiwania i ewentualną eksploatację złóż gazu łupkowego. Dla kraju to poparcie kształtuje się na średnim poziomie 53 procent.

 

– Badania poziomu akceptacji społecznej są niezwykle ważne, lecz dla mnie, jako marszałka województwa pomorskiego, nie mniej ważna jest także opinia samorządów lokalnych. To one w końcu na co dzień obcują bezpośrednio z aktywnością inwestorów i podejmują szereg decyzji i inicjatyw dotyczących współpracy z sektorem biznesowym. Czuwają także nad jakością i bezpieczeństwem życia mieszkańców – podkreślił marszałek Struk.

 

Razem o łupkach


Drugim bardzo istotnym punktem programu seminarium było wystąpienie Damiana Muchy, prezesa Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych, który przybliżył uczestnikom założenia i metodę realizacji kampanii dialogowo-informacyjnej „Razem o łupkach”. Kampania ta powstała z inicjatywy marszałka Mieczysława Struka i uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

– Kampania ta jest dobrym narzędziem do przeprowadzenia bezpośredniego dialogu z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego, firmami i przede wszystkim z samymi mieszkańcami – podkreślił marszałek. – „Razem o łupkach” ma na celu włączenie w dyskusję wszystkich zainteresowanych z północnej Polski, a wyniki kampanii zostaną przekazane stronie rządowej. Zależy mi bardzo, aby głos regionu był słyszalny na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

 

Skutki dla środowiska i przestrzeni


W kolejnej części seminarium dr Andrzej Tyszecki i Radosław Opioła z Instytutu Morskiego w Gdańsku przedstawili wnioski z analizy studium skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich. Studium jest odpowiedzią na oczekiwania samorządu województwa i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych oraz mieszkańców naszego regionu na wstępną analizę wyzwań, jakie nas wszystkich czekają.

 

– Rozwój sektora ropy i gazu regulowany jest wieloma aktami prawnymi, uwarunkowaniami społecznymi, środowiskowymi, ekonomicznymi – przypomniał marszałek Mieczysław Struk. – Chcąc dokładnie rozpoznać szanse i zagrożenia związane z tym sektorem, musimy dokładnie rozpoznać sytuację obecną. Poszukiwanie i wydobywanie gazu z łupków zarówno na lądzie, jak i na obszarach morskich może generować różnego rodzaju problemy związane z walorami i zasobami środowiskowymi, użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów oraz zamierzeniami rozwojowymi innych podmiotów.

 

Efektywne wykorzystywanie zasobów gazu łupkowego w województwie pomorskim będzie warunkowane wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim uzyskaniem społecznej akceptacji. Istotne będzie również ograniczanie potencjalnych kolizji towarzyszących lokalizowaniu instalacji wydobywczych, rozbudowie infrastruktury transportowej i technicznej, gazociągów oraz podziemnych magazynów gazu.

 

Małgorzata Klawiter

 

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl