Najnowsze wydanie 43

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Subiektywny przegląd najważniejszych zmian w podatkach na 2018 r.

Subiektywny przgląd podatków

 

1 stycznia 2018 r. obudzimy się nie tylko z bólem głowy wywołanym szampańską zabawą do białego rana, ale też i w nowej rzeczywistości podatkowej. Tradycją już jest, że ustawodawca w każdym kolejnym roku kalendarzowym szykuje nam zmiany w podatkach.

 

W2016 r. miała miejsce największa od 2008 r. zmiana Ordynacji podatkowej, w 2017 r. w związku z walką z karuzelami podatkowymi uszczelniano system rozliczeń w podatku od towarów i usług, z kolei na 2018 r. przewidziano szereg zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Ile pieniędzy zniknie zatem z naszych portfeli i na jakie niespodzianki powinniśmy być przygotowani w związku z nadchodzącymi zmianami – zapraszam do zapoznania się z nowymi regulacjami w prawie podatkowym.


Uszczelniania systemu podatkowego ciąg dalszy

 

Obowiązek przekazywania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) istnieje już od połowy 2016 roku i systematycznie jest poszerzany o nowe podmioty podlegające tym regulacjom. Od 1 stycznia 2018 r. również mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej danych z prowadzonych ewidencji VAT. Wskazane informacje będą trafiać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który następnie będzie przekazywał je naczelnikom właściwych urzędów skarbowych. Bez względu na to, czy dany podatnik rozlicza się w okresach miesięcznych czy kwartalnych, JPK należy złożyć do 25. dnia miesiąca – tak jak miesięczną deklarację VAT. Przepisy wprowadzające obowiązek raportowania danych z rejestrów vatowskich mają służyć szybszemu i efektywniejszemu przeprowadzaniu czynności kontrolnych przez urzędników skarbowych, bez konieczności angażowania przedsiębiorców. Stanowią również narzędzie ułatwiające zapobieganie nienależnym zwrotom VAT i kontrolę prawidłowości rozliczeń.

 

JPK jest narzędziem znanym już zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym, zaś nowością w zakresie rozliczeń z fiskusem stanie się od 1 kwietnia 2018 r. split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Podmiot gospodarczy dokonujący zapłaty za wystawioną na jego rzecz fakturę przy dokonywaniu przelewu będzie decydował o jego zastosowaniu bądź dokonaniu zapłaty w tradycyjnej formie. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie systemu zachęt dla podatników, którzy zdecydują się na posługiwanie tą metodą. Mechanizm split payment zakłada, że wpłata zostanie automatycznie podzielona na dwa rachunki bankowe odbiorcy: rachunek bieżący i rachunek VAT, przy czym korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie ograniczone. Przedsiębiorca będzie mógł je wykorzystać do zapłaty podatku od towarów i usług lub dokonać płatności na rachunek VAT swojego dostawcy. Możliwość skorzystania z nich na inne potrzeby będzie możliwa po wyrażeniu zgody przez naczelnika urzędu skarbowego. Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczanie wyłudzeń w podatku od towarów i usług.

 

Czas na dochodowy…

 

Stosowanie agresywnej optymalizacji podatkowej i unikanie opodatkowania powoduje wielomiliardowe straty w budżetach państw. W związku z tym, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej od kliku lat podejmuje się starania mające na celu odbudowę bazy podatkowej, głównie w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym wprowadzone od 1 stycznia zmiany mają m.in. zapobiec niezasadnemu obniżaniu podstawy opodatkowania. Do takich zmian należą: zmiana zasad dotyczących tworzenia i prowadzenia podatkowej grupy kapitałowej, modyfikacja przepisów o stosowaniu tzw. niedostatecznej kapitalizacji, czyli nadmiernemu finansowaniu przedsiębiorstw długiem oraz wprowadzanie kolejnych uregulowań zapobiegających tworzeniu kontrolowanych spółek zagranicznych w rajach podatkowych. Wskazane zmiany po części stanowią implementację tzw. dyrektywy ATAD, której głównym założeniem jest, aby podatki były płacone w kraju, w którym generowane są zyski i wytwarzana jest wartość oraz zapobieganie przenoszeniu zysków do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Ponadto w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych pojawią się, na wzór podatku od osób fizycznych, źródła przychodów oraz wyodrębnienie źródła, jakim są przychody z zysków kapitałowych. Powyższe oznacza, że łączeniu podlegać będą jedynie dochody z jednego źródła, bez pomniejszania ich o stratę powstałą w drugim źródle. Pojawią się również nowe pojęcia: wartości emisyjnej udziałów, nabytych wierzytelności banku hipotecznego oraz odpisów na straty kredytowe, które mają zapobiegać wątpliwościom przy dokonywaniu wykładni poszczególnych przepisów.

 

W obu ustawach podatkowych wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów zakupów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Limit w wysokości 3 mln zł dotyczy usług doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze. Dodano również przepisy, które przewidują konieczność zapłaty podatku dochodowego od przychodów z tytułu posiadania nieruchomości komercyjnej, czyli centrów handlowych, domów towarowych, sklepów, budynków biurowych i innych obiektów handlowo – usługowych. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód odpowiadający wartości początkowej budynku, ustalanej na pierwszy dzień miesiąca, wynikający z prowadzonej ewidencji środków trwałych. Nowy podatek będzie wynosił 0,042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc i będzie płatny w formie zaliczek do 20. dnia każdego miesiąca. Zakłada się, że podatek ten będzie odliczany od podatku zapłaconego na zasadach ogólnych. Kolejną nowością są przepisy, które ustanawiają brak obowiązku zaliczki na podatek, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1000 zł.

 

W 2018 roku twórcy zapłacą mniej. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podwyższono limit kosztów uzyskania przychodów dla osób wykonujących twórcze zawody z dotychczasowej kwoty 42.764 zł stanowiącej połowę górnej granicy pierwszego progu podatkowego do kwoty 85.528 zł. Jednocześnie ograniczono katalog zawodów, do których będą miały zastosowanie 50% koszty autorskie. Będą mogli z nich korzystać jedynie artyści w potocznym tego słowa znaczeniu, a dodatkowo także niebędący artystami programiści komputerowi.

Doprecyzowano zasady ujmowania w koszty strat ze zbycia wierzytelności. Uchwalona zmiana ma na celu jednoznaczne określenie, iż w przypadku odpłatnego zbycia wierzytelności, kosztem uzyskania przychodów może być tylko strata w odniesieniu do tej części wierzytelności, która wcześniej została zaliczona do przychodów należnych, a więc z pominięciem kwoty podatku VAT. Ponadto wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny. Do tej pory podatnicy mogli wykorzystywać lukę w przepisach, która umożliwiała przeszacowywania podatkowej wartości składników majątku poprzez przekazywanie ich członkom najbliższej rodziny, korzystającym ze zwolnień w podatku od spadków i darowizn. Dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej amortyzacji danego składnika majątku bez wykazywania jakichkolwiek przychodów z tego tytułu i mimo tego, iż składnik ten mógł już zostać zamortyzowany u darczyńcy. Wprowadzone rozwiązanie uniemożliwi wielokrotne amortyzowanie tego samego samochodu przez wszystkich członków rodziny, jednak nie jest ono pozbawione wad. Planowane jest bowiem przywrócenie dokonywania amortyzacji w przypadku spadkobrania i przejmowania przedsiębiorstw rodzinnych.

 

Rozwiewając wątpliwości interpretacyjne rodzące się na gruncie rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych, wprowadzono przepisy dotyczące rozliczania przychodów ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych. Przyjęto rozwiązanie zgodnie, z którym dochód do opodatkowania powstaje w momencie zbycia tych akcji. Ponadto wyłączono z kosztów uzyskania przychodów kwoty wypłacone pracownikom z tytułu podziału zysku netto jednostki.

 

Waloryzacja zwolnień podatkowych

 

W noweli na 2018 rok doczekaliśmy się waloryzacji wielu wskaźników mających wpływ na obciążenia podatkowe. Do najbardziej korzystnej zaliczam podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł. Powyższy zapis pozwoli podatnikom na zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów zakupów środków trwałych o wartości do 10.000 zł, bez konieczności rozliczania odpisów amortyzacyjnych.

 

Począwszy od 2018 r., kwota wolna od podatku będzie podwyższona do 8.000 zł, co oznacza że podatnicy, których roczna podstawa obliczenia podatku nie przekracza 8.000 zł, nie zapłacą podatku dochodowego. Niższy podatek zapłacą osoby, których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8000 zł, lecz nie przekroczy 13.000 zł. Z kolei podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł – czyli dla większości podatników wprowadzone rozwiązanie nie wywoła żadnych zmian.


W dużej mierze podwyższono limity zwolnień przewidzianych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększono m.in. limit zwolnień zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, zapomóg losowych,  świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów, świadczeń otrzymanych z ZFŚS, limit zwolnienia dla wygranych w konkursach i dla dopłat do wypoczynku.

 

Ograniczenia w rozliczaniu podatku od najmu

 

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono ograniczenie, które zakłada, że podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu mogą zastosować stawkę 8,5%, ale tylko do kwoty przychodów wynoszącej 100.000 zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę wprowadzono nową stawkę ryczałtu, która wynosi 12,5%. Jeżeli dochody z najmu osiągane są przez małżonków, kwota limitu warunkująca zastosowanie niższej stawki dotyczy łącznie obojga małżonków, bez względu na to, czy pozostają we wspólności majątkowej czy też nie.

 

Wprowadzone regulacje z pewnością wychodzą naprzeciw potrzebom obecnych czasów. Być może wiele z nich wyłączy dotychczasowe spory interpretacyjne, definitywnie ucinając, zdawałoby się, niekończącą się polemikę pomiędzy podatnikami a organami. Jednak już na tym etapie widać, że nie wszystkie zapisy są na tyle jasne i czytelne, że spowodują jednakowe posługiwanie się nimi przez wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Stosowanie kolejnych nowelizacji w dużej mierze powoduje skomplikowanie przepisów i zagubienie ich pierwotnego przesłania. Miejmy jednak nadzieje, że kreowana przez ustawodawcę polityka podatkowa wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorców i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności podmiotów niestosujących szkodliwej optymalizacji podatkowej.

 

Zuzanna Umińska. Doradca podatkowy
tel. 785 952 710
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Profit Plus Sp. z o.o.
81-368 Gdynia
ul. Świętojańska 3/1

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl