Najnowsze wydanie 39

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 392019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

100 zmian dla przedsiębiorców – podsumowanie roku 2017, planowane zmiany

kancelaria Stopa

W związku z realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju programem „100 zmian dla przedsiębiorców” i podpisaniem przez prezydenta ustawy deregulacyjnej, od początku 2017 roku w Polsce wprowadzane zostały ułatwienia i zmiany, mające na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. W ramach programu w 2017 roku rząd przyjął trzy ustawy, które wdrażają: reformę Głównego Urzędu Miar, pakiet zmian w postępowaniu administracyjnym oraz tzw. pakiet wierzycielski.

 

Część przepisów weszła w życie w czerwcu 2017 roku, następnie 13 listopada 2017 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące działalności Biura Informacji Gospodarczej (BIG), natomiast od 1 stycznia 2018 roku zacznie funkcjonować Rejestr Należności Publicznoprawnych.

 

W 2018 roku planowane są kolejne zmiany dla przedsiębiorców, dzięki reformie podatnicy nie będą musieli występować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, bowiem ochronie będzie podlegała tzw. utrwalona praktyka interpretacyjna, a więc podatnicy będą mogli skorzystać z interpretacji przygotowanych dla innych przedsiębiorców. Poważne zmiany mają też nastąpić w zakresie przeprowadzania kontroli skarbowej, jeśli jej wyniki nie wykażą nieprawidłowości, to do czasu zmiany prawa lub indywidualnej interpretacji, późniejsza kontrola nie będzie mogła podważyć także późniejszego działania zgodnego z ustaleniami interpretacji.

 

Ministerstwo Finansów, zgodnie z projektowanymi zmianami, ma zamieszczać na stronie internetowej objaśnienia przepisów, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne, a zastosowanie się do nich spowoduję ochronę danego podmiotu przed kontrolą ze strony organów podatkowych. W przypadku przeprowadzania kontroli będzie stosowana zasada, zgodnie z którą w każdej sprawie możliwa będzie tylko jedna kontrola (co wyłącza możliwość podejmowania ponownych kontroli w tej samej sprawie). Stosownie do planowanych zmian również liczba przeprowadzanych kontroli ma zostać zmniejszona poprzez dokonywanie analizy ryzyka, która ma prowadzić do tego, że przedsiębiorcy, których sposób prowadzenia działalności nie budzi podejrzeń, nie będą kontrolowani. Zmienią się również zasady prowadzenia pełnej księgowości, bowiem obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców osiągających roczne przychody w wysokości 2 milionów euro, a nie jak do tej pory 1,2 miliona euro. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone zostaną także dla mniejszych przedsiębiorców, którzy będą zobowiązani do utworzenia zakładowych funduszów świadczeń socjalnych oraz tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników. Okres przechowywania dokumentów pracowniczych ma zostać skrócony z 50 do 10 lat.

 

Szczególnie istotne zmiany dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem ministerstwo chce ujednolicić przepisy i ułatwić sukcesję przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Oznacza to, że w przypadku śmierci „właściciela”, działalność przedsiębiorstwa nie zostanie zakłócona. Proponowana zmiana zakłada, że przedsiębiorca za życia będzie mógł ustanowić przedstawiciela (prokurenta), który po jego śmierci przejmie prowadzenie przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie prowadzi nie tylko do ułatwienia spadkobiercom sukcesji przedsiębiorstwa, zapewnia ciągłość prowadzonej działalności i osiągania zysków, ale również wzmacnia ochronę osób trzecich, głównie kontrahentów zmarłego przedsiębiorcy.

 

Jednym z elementów wdrażanego programu jest pakiet wierzycielski, którego celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców poprzez przyspieszenie sądowego dochodzenia roszczeń i ułatwienie oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta, w sporządzonej przez BIG analizie wiarygodności. Najistotniejszą z punktu widzenia wierzycieli zmianą było skrócenie do 30 dni (z 60) okresu, po upływie którego wierzyciel może zgłosić dłużnika pozostającego w zwłoce do BIG; przepisy te obowiązują od 13 listopada 2017 roku. Zmianom uległo również zgłaszanie do BIG dłużników, do tej pory dług mógł widnieć w BIG przez 10 lat, po zmianie okres dziesięcioletni liczony jest od dnia wymagalności długu, a nie wpisania do rejestru, co z kolei jest korzystniejszym rozwiązaniem do dłużników. Zmniejszyć powinny się również koszty prowadzenia windykacji, bowiem od 13 listopada 2017 roku przepisy zezwalają przedsiębiorcom na wysyłanie elektronicznych wezwań do zapłaty (o ile umowa przewiduje taką możliwość komunikacji), a nie jak dotychczas listem poleconym czy doręczeniem do rąk własnych.


Szereg zmian planowanych jest również w przepisach prawa budowlanego i przepisach techniczno-budowlanych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione zostaną niektóre roboty budowlane, na przykład stawianie parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 mkw., przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy zjazdy z dróg gminnych i powiatowych. Zwolnieniami mają być objęte również niektóre pozwolenia na budowę (wiaty do 35 mkw., zjazdy z dróg krajowych czy przebudowy budynków, na które przewidziano pozwolenie na budowę). Skrócony zostanie termin rozpatrywania zgłoszeń budowlanych z 30 do 21 dni.

 

To tylko niektóre zmiany, jakie zakładane są w najbliższym czasie przez Ministerstwo Rozwoju. Z pewnością na reformie zyskają mali przedsiębiorcy i tzw. biznesy rodzinne, które w świetle nowych rozwiązań uzyskają liczne ulgi i przywileje w obrocie gospodarczym. Według statystyk, wskazywanych przez Ministerstwo Rozwoju, dzięki zmianom w pierwszym roku polscy przedsiębiorcy powinni zyskać około 230 milionów złotych.

 

DSC 6357 - Kopia

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl