Najnowsze wydanie 33

 

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Anna Kwiatek, Mirosław Begger, Cezary Spigarski, Barbara Miruszewska, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Anna Umięcka

Skład: Maciej Jurkiewicz, www.produktart.com.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Mieczysław Majewski, Sławomir Panek, Radosław Michalak

Przeciwko ubóstwu i społecznemu wykluczeniu

IMG 0924-1

Od lewej: Wiesław Byczkowski, wicemarszałek, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia, to cele przyświecające dwóm umowom na łączną kwotę dofinansowania 26,5 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego. Umowy podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski z miastem Gdynia oraz Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot. Z efektów realizacji umów  skorzysta   ponad 1400 mieszkańców Pomorskiego, w tym 110 osób  niepełnosprawnych. Będą oni mogli  uczestniczyć  m.in. w szkoleniach i korzystać z  doradztwa zawodowego oraz warsztatów  mających na celu aktywizację społeczno-zawodową.

 

„System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, pierwszy projekt, realizowany przez Miasto Gdynię, o wartości 9,22 mln zł, otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 7,8 mln zł; będzie realizowany do 2022 roku.  Partnerami projektu są: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Gospodarcza.

 

Uczestnikami będzie 662 mieszkańców Gdyni, w tym 110 osób z niepełnosprawnościami.

 

Chodzi o osiągniecie takich celów, jak m.in.: aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W ramach projektów przewidziano cykl warsztatów tematycznych: 1. Prawno-ekonomiczne – wzmacniające kompetencje w zakresie prawa, sądownictwa, ekonomii, budżetu domowego, przepisów prawa pracy, systemów pożyczkowych, wychodzenia z długów, systemu ubezpieczeń. 2. „Styl życia” (psychologiczno-zdrowotne): dbanie o higienę życia codziennego. 3. Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna: ukierunkowane na wzrost wiedzy w zakresie możliwości rozwiązania problemu bezrobocia w formule samozatrudnienia lub aktywności w ramach spółdzielni socjalnej; indywidualne doradztwo zawodowe; warsztaty aktywizacji zawodowej (trening skutecznego poszukiwania pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą z elementami autoprezentacji); indywidualne wsparcie psychologiczne; szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy; utworzenie CIS w Gdyni; doradztwo dla osób z niepełnosprawnościami (doradca socjalny, psycholog, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe); wolontariat.

 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” jest projektem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot o wartości 21,4 mln zł. Otrzyma on unijne dofinansowanie w wysokości 18,7 mln zł i będzie realizowany do 2020 r.

 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie, organizacja Pracodawcy Pomorza, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Fundacja Pokolenia. Projekt obejmuje 750 osób, a jego celem jest rozwój i wzmocnienie potencjału osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

 

W ramach tego projektu przewidziano m.in. prowadzenie procesu edukacyjnego w środowisku lokalnym, skierowane na tworzenie i rozwój lokalnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej; doradztwo o charakterze strategicznym dla grup inicjatywnych; doradztwo biznesowe; Szkołę Menedżerów Ekonomii Społecznej; edukację o ekonomii społecznej w szkołach; wsparcie finansowe i pomostowe osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach społecznych; udział w targach i wydarzeniach biznesowych.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl