Najnowsze wydanie 40

Okladki E Wydani Magazyn Pomorski 402019 

 

Redakcja

Prezes: Grażyna Anna Wiatr
Redaktor naczelny: Zbigniew Żukowski
Zespół redakcyjny: Ewa Judycka, Anna Umięcka, Alina Kietrys, Barbara Miruszewska, Cezary Spigarski, Jerzy Uklejewski, Paweł Janikowski, Tomasz Wróblewski, Ewelina Kroll

Skład: Maciej KREDA Jurkiewicz, www.produktart.pl

Dział foto: AJF Media, Maciej Kosycarz KFP, Radosław Michalak, Sławomir Panek, Fotogrupa, Marta Domańska, Krzysztof Lewandowski/KMArt Photo

Port Gdynia tworzy Dolinę Logistyczną

nowa granica wzgl portu gdynia

 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, działając na mocy ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił w 2018 roku do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o zmianę rozporządzenia ustalającego granice administracyjne portu morskiego w Gdyni i objęcie nimi części obszaru funkcjonalnego „Dolina Logistyczna” o powierzchni ponad 260 hektarów położonych w gminie Kosakowo w powiecie puckim.

 

Do przeprowadzenia przez ministerstwo niezbędnej procedury kluczowa była opinia właściwej miejscowo Rady Gminy. 31 stycznia bieżącego roku Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Objęte wnioskiem tereny zostały wskazane przez gminę jako obszar wyznaczony do rozwoju funkcji przemysłowo-usługowych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo”, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w dokumentach strategicznych dla Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna” wypracowanych w ramach projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

 

„Celem tego wspólnego projektu gmin jest stworzenie obszaru inwestycyjnego w oparciu o sektor Transport – Spedycja – Logistyka, stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego się portu oraz podjęcia działań na rzecz zniesienia istniejących ograniczeń transportowych” – podkreśla Marcin Majek, wójt gminy Kosakowo. „Decyzja Rady Gminy Kosakowo jest konsekwencją przyjętych uprzednio Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Programów Operacyjnych obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050”.

 

„Z satysfakcją przyjęliśmy informację o pozytywnej opinii Wysokiej Rady” – komentuje Adam Meller, prezes Zarządu Spółki ZMPG SA. „Jestem przekonany, iż kolejne wspólne działania znacząco wzmocnią konkurencyjność Portu, potencjał gospodarczy gminy, a w perspektywie powodować będą napływ nowych inwestycji, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w porcie i jego zapleczu. Połączenie sektora portowego z rozwojem usług logistycznych ma stanowić biegun wzrostu obszaru, którego rdzeniem jest Port Gdynia. Spójne zagospodarowanie obszaru będzie osiągnięte przez zintegrowaną politykę przestrzenną, gospodarczą i transportową wszystkich interesariuszy” – dodaje prezes Adam Meller.

 

Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przypomina: „Port Gdynia jest jednym z trzech polskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Roztropna decyzja Rady Gminy Kosakowo skutkować będzie powstaniem efektu synergii. Nie tylko umożliwi rozszerzenie terenów rozwojowych portu gdyńskiego, ale w sposób bezpośredni i pośredni wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, Pomorza i samej gminy Kosakowo. Przedsiębiorstwa portowe są bowiem istotnym podatnikiem na rzecz gmin”.

 

Przedsięwzięcie „Rozwój Platformy Multimodalnej – Dolina Logistyczna” jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych ZMPG SA, ujętych na liście priorytetowych inwestycji w ramach realizacji Korytarza Bałtyk – Adriatyk – sieci bazowej TEN-T.

© Magazyn Pomorski 2013

Tworzenie stron www megaweb.pl